پردیس فارابی دانشگاه تهران

پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی دانشگاه تهران

آدرس پستی:

ایران – قم – بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) – پردیس فارابی دانشگاه تهران

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹ صندوق پستی: ۳۵۷

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

شماره‌های تلفن مستقیم: (۰۲۵ – ۰۰۹۸)

۳۶۱۶۶۱۰۰

۳۶۶۴۲۲۶۲

۳۶۶۴۲۲۶۳

۳۶۶۴۲۲۶۴

۳۶۶۴۲۲۶۵

۳۶۶۴۲۲۵۶

۳۶۶۴۲۲۵۷

۳۶۶۴۲۲۵۸

 

شماره تلفن‌های داخلی: (پیش شماره ۳۶۱۶۶)

 

حوزه ریاست پردیس فارابی

دفتر ریاست

۱۹۳-۱۹۴

آقای جعفرپور

مسئول دفترحقوقی وتنظیم قراردادها

۳۷۸-۲۶۶

آقای منصوری

مدیر اجرایی دفتر ریاست

۳۸۰

آقای خلعتبری

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مسئول نهاد

۲۲۳

آقای دکتر کهتری

امور دفتری

۲۲۱-۲۲۲

امور اداری نهاد

۲۲۴

 

واحد خواهران

۲۳۱

اداره حراست

پردیس فارابی دانشگاه تهران

اداره حراست

۲۲۰-۱۱۰

آقایان رضازاده، علیرضا زارعی

اداره حراست (خواهران)

۵۱۲

خانم حیدری

مسئول انتظامات

۱۳۷

آقای نوری

نگهبانی درب اصلی

۱۳۵-۱۳۶

نگهبانی درب برقی

۳۵۵

نگهبانی درب نقلیه

۳۶۲

نگهبانی درب کتابخانه

۲۹۷

نگهبانی سیت ۲ پردیس

۱۸۶

نگهبانی درب خوابگاه دختران

۳۴۴

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دفتر یثارگران برادران

۲۸۲

آقای گائینی نیک

اداره روابط عمومی وامور بین الملل

کارشناس روابط عمومی

۶۳۸

آقای شکوه

کارشناس روابط بین الملل

۶۱۵

آقای بیضایی

اداره برنامه ریزی و بودجه

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه

۳۸۰-۳۸۱

آقای حقیقی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حوزه معاونت

کارشناس مسئول دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۳۸

آقای عاشوری

۲۷۲

شیخ محمدی

مرکز آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)

رئیس مرکز مجازی

۳۰۳

آقای دکتر حمیدی زاده

کارشناس آموزش مجازی اساتید و رابط تهران

۶۰۲

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۶۶

آقای منصوری

کارشناس مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت

۲۳۹

کارشناس مقطع کارشناسی دانشکده الهیات

۲۹۰

کارشناس مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی

۱۱۵

کارشناس مقطع کارشناسی دانشکده حقوق

۴۰۲

کارشناس مقطع ارشد مدیریت دولتی ومدیریت بازرگانی کلیه گرایشها

۱۱۴

کارشناس مقطع ارشد مدیریت آمایش سرزمین، مدیریت اجرایی،
مدیریت ورزشی،روانشناسی،حسابداری، مدیریت کسب و کار (MBA)

265

کارشناس مقطع ارشد مدیریت امور شهری، مدیریت آموزشی، مدیریت رسانه،
مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی، مدیریت تکنولوژی،
مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت جهانگردی

۱۶۴

کارشناس مقطع ارشد دانشکده حقوق

۱۷۱

کارشناس مقطع ارشد دانشکده الهیات و مهندسی

۱۲۱

کارشناس مقطع دکتری

۱۱۲

کارشناس مقطع دکتری

۱۶۷

کارشناس مقطع دکتری

۲۶۳

کارشناس تاییدیه تحصیلی

۳۱۰

کارشناس دروس عمومی

۴۱۰

کارشناس حق التدریس و حق التحقیق

۱۸۵

کارشناس حق التدریس و حق التحقیق

۱۹۸

کارشناس دانشجویان استعداد درخشان و معافیت تحصیلی

۱۳۴

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

مرکز انفورماتیک

اداره کتابخانه

رئیس کتابخانه

۳۲۳

آقای محمدی

مخزن کتابخانه

۳۳۰

آقای گلکار

مخزن کتابخانه

۳۲۲

آقای عینی

آرشیو

۳۰۵

آقای حسینی کوهساری – خانم زندیه

کتابفروشی

۳۰۹

معاونت اداری و مالی

اداره امور مالی

آقای علی زارعی

اداره اموراداری، رفاهی و پشتیبانی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

اداره امور فرهنگی

اداره امور دانشجویی

تربیت بدنی

مرکز بهداشت و مشاوره

دانشکده الهیات

۴۶۱

آقای قنبرنژاد

۲۶۲

آقای لطفیان

۱۲۰

خانم محرابی

دانشکده حقوق

کارشناس مسئول دانشکده

۲۸۴

آقای حسن تسلیمی

کارشناس آموزش دانشکده

۶۰۷

خانم موسوی

کارشناس آموزش دانشکده

۱۷۳

آقای سعادتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

کارشناس مسئول دانشکده

۱۵۸

آقای ناصری زاده

کارشناس آموزش دانشکده

۱۱۶

خانم بیگدلی

کارشناس آموزش دانشکده

۶۱۷

آقای اکبرطجری

دانشکده مهندسی

کارشناس مسئول دانشکده

۶۵۱

آقای ابراهیمی کوشا

شماره فاکس دانشکده

۶۵۲

سایر واحدها

انتشارات

۳۸۲

 

شماره فکس: ۳۶۶۴۴۰۸۱ – (۰۲۵ – ۰۰۹۸)

پست الکترونیکی:

farabi@ut.ac.ir

 

نشانی:

ایران، قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

تلفن:

۳۶۱۶۶۱۰۰ (۲۵-۰۰۹۸)

دورنگار:

۳۶۱۶۶۱۹۳ (۲۵-۰۰۹۸)

کد پستی:

۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی:

۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران

 

‌‌‌‌‌‌کانال تلگرام پردیس فارابی

 

کانال ایتای پردیس فارابی

 

صفحه رسمی اینستاگرام پردیس فارابی

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نشانی:

ایران، قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

پردیس فارابی دانشگاه تهران

تلفن:

۳۶۱۶۶۱۰۰ (۲۵-۰۰۹۸)

دورنگار:

۳۶۱۶۶۱۹۳ (۲۵-۰۰۹۸)

کد پستی:

۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی:

۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران

 

‌‌‌‌‌‌کانال تلگرام پردیس فارابی

 

کانال ایتای پردیس فارابی

 

صفحه رسمی اینستاگرام پردیس فارابی

 

تست معرفی

نشانی:

ایران، قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

تلفن:

۳۶۱۶۶۱۰۰ (۲۵-۰۰۹۸)

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دورنگار:

۳۶۱۶۶۱۹۳ (۲۵-۰۰۹۸)

کد پستی:

۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی:

۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران

 

‌‌‌‌‌‌کانال تلگرام پردیس فارابی

 

کانال ایتای پردیس فارابی

 

صفحه رسمی اینستاگرام پردیس فارابی

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران

نشانی:

ایران، قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

تلفن:

۳۶۱۶۶۱۰۰ (۲۵-۰۰۹۸)

دورنگار:

۳۶۱۶۶۱۹۳ (۲۵-۰۰۹۸)

کد پستی:

۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی:

۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران

 

‌‌‌‌‌‌کانال تلگرام پردیس فارابی

 

کانال ایتای پردیس فارابی

 

صفحه رسمی اینستاگرام پردیس فارابی

 

نشانی:

ایران، قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

تلفن:

۳۶۱۶۶۱۰۰ (۲۵-۰۰۹۸)

دورنگار:

۳۶۱۶۶۱۹۳ (۲۵-۰۰۹۸)

کد پستی:

۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی:

۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران

 

‌‌‌‌‌‌کانال تلگرام پردیس فارابی

 

کانال ایتای پردیس فارابی

 

صفحه رسمی اینستاگرام پردیس فارابی

 

 

امروزه در شرایطی که همه گیری ویروس کرونا، محدودیت های شدیدی بر تعاملات بشری وارد نموده، سبک زندگی جدیدی پیش رو همه ما قرار گرفته است. ضرورت حفظ فاصله های اجتماعی و پرهیز از ایجاد تجمعات گروهی، ما را با گزاره ای روبرو کرده که در آن، دنیای مجازی پر رنگ تر شده است. دانشگاه و فعل آموزش از این تغییرات مستثنی نبوده و یادگیری های الکترونیکی، در حال حاضر محور امور قرار گرفته است. در این راه، مرکز آموزش های الکترونیکی پردیس فارابی، با هدف پشتیبانی و پوشش کلاس های مجازی، به عنوان بازوی آموزش، ایفای نقش می کند.

 

در ادامه به معرفی این مرکز پرداخته خواهد شد:

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

رئیس مرکز:

دکتر علی حمیدی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرک: دکتری مدیریت دولتی- گرایش خط مشی گذاری عمومی

آدرس ایمیل: hamidizadeh@ut.ac.ir

شماره تماس: 36166303-025

 

 

سوالات متداول :

 

1- چرا امکان دانلود فایل های کلاس وجود ندارد؟

طبق اعلام دانشگاه تهران فعلا امکان دانلود فایل های کلاس وجود ندارد و فقط از مشاهده آنلاین می توانید استفاده کنید. البته برای ضبط کلاس آنلاین می توانید از نرم افزار کمتزیا استفاده کنید. آموزش این نرم افزار در سایت بیان قرار داده شده است.

 

2- چرا امکان مشاهده آنلاین فایل های کلاس در سیستم اندروید وجود ندارد؟

برای مشاهده آنلاین فایل های کلاس در سیستم اندروید، بایستی در مرورگر موزیلا فایرفاکس از قسمت پایین (سه نقطه) صفحه را به حالت desktop تغییر دهید.

 

3- چرا با وجود نصب کیبورد فارسی در اندروید، همچنان نوشته ها به هم ریخته نشان داده می شود؟

کیبورد فارسی در نسخه اندروید کارایی ندارد.

 

 

خدمات مرکز :

 

نشانی:

ایران، قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

تلفن:

۳۶۱۶۶۱۰۰ (۲۵-۰۰۹۸)

دورنگار:

۳۶۱۶۶۱۹۳ (۲۵-۰۰۹۸)

کد پستی:

۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی:

۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران

 

‌‌‌‌‌‌کانال تلگرام پردیس فارابی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

کانال ایتای پردیس فارابی

 

صفحه رسمی اینستاگرام پردیس فارابی

 

با لطف حضرت حق، پس از چند سال تلاش مستمر مجله انگلیسی زبان “مطالعات اسلامی معاصر Journal of Contemporary Islamic Studies – JCIS از مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران، از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم “رتبه علمی ب” را کسب نمود.

گروه کوهنوردی اساتید پردیس فارابی موفق به صعود به قله کلونچین به ارتفاع ۴۲۲۱ متر، بلندترین قله زردکوه بختیاری در رشته کوه‌های زاگرس مرکزی در شهرستان کوهرنگ شد.

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

کرسی ترویجی «اثر حکمت مشرقی ابن سینا بر اندیشه های غزالی» روز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰، با ارائه آقای دکتر سیدمحمدعلی دیباجی، دانشیار پردیس فارابی و نقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یحیی کبیر، دانشیار پردیس فارابی و آقای دکتر قاسم پورحسن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی از طریق لینک http://vroom.ut.ac.ir/farabi۲۲ برگزار خواهد شد.

پنجمین دوره «روزی با دانشگاه تهران» روز دوشنبه ۴ مرداد ماه با شعار «دانشگاه تهران؛ دانشگاه نخبگان» برگزار می‌شود.

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی (کتاب ملخصات أبحاث المؤتمر) منتشر شد.

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال (UT NEXT ۱۴۰۰)، به همت مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه، دوم تا یازدهم شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.

از خدمات ارزشمند آقای دکتر سیدمحمدباقر جعفری در مدت دو دوره ریاست دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران تقدیر و تشکر شد.

مراسم تقدیر از عملکرد بسیج دانشجویی پردیس فارابی در ایام کرونا و انتخابات، با حضور مسئولین استان قم برگزار گردید.

شماره تابستان و پائیز ۲۰۲۱ مجله علمی “Journal of Contemporary Islamic Studies – JCIS” پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.

سامانه دبیرخانه
‌‌‌‌‌‌‌و گردش مکاتبات

سامانه آموزش
‌‌‌‌‌‌‌ (گلستان)

مرکز
‌‌‌‌‌‌‌آموزش‌های الکترونیکی

سامانه پیشخوان
‌‌‌‌‌‌‌دانشگاه تهران

سامانه پشتیبانی
‌‌‌‌‌‌‌خدمات فناوری

سامانه
‌‌‌‌‌‌‌پست الکترونیکی

سامانه رخ‌نما

بانک
‌‌‌‌‌‌‌نرم‌افزار دانشگاه

انتشارات
‌‌‌‌‌‌‌دانشگاه تهران

قطب‌های علمی

پیوندهای مفید

پارک
‌‌‌‌‌‌‌علم و فناوری

مرکز آموزش‌های
‌‌‌‌‌‌‌ضمن خدمت

سامانه
‌‌‌‌‌‌‌اینترنتی تغذیه

سامانه
‌‌‌‌‌‌‌پایان‌نامه‌های دانشجویان

کتابخانه مرکزی

پایگاه
‌‌‌‌‌‌‌نشریات الکترونیکی

سامانه مدیریت
‌‌‌‌‌‌‌اطلاعات پژوهش

نشانی:

ایران، قم، بلوار دانشگاه (کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

تلفن:

۳۶۱۶۶۱۰۰ (۲۵-۰۰۹۸)

دورنگار:

۳۶۱۶۶۱۹۳ (۲۵-۰۰۹۸)

کد پستی:

۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی:

۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران

 

‌‌‌‌‌‌کانال تلگرام پردیس فارابی

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران

کانال ایتای پردیس فارابی

 

صفحه رسمی اینستاگرام پردیس فارابی

 


پردیس فارابی دانشگاه تهران یکی از پردیس‌های دانشگاه تهران است که در شهر قم قرار دارد. این مجموعه که قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی در استان قم است چهار دانشکده الهیات، مدیریت و حسابداری، حقوق و دانشگاه مهندسی دارد که نزدیک به ۶۰۰۰ دانشجو در این مجموعه مشغول به تحصیل هستند.[۱]

پردیس فارابی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۹، به عنوان کهن ترین مرکز آموزش عالی استان قم در این شهر تأسیس شد. بر اساس نامه شورای مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، هدف از ایجاد این مدرسه عالی «تأثیر نیروی انسانی در سطح میانه برای ایجاد امور دفاتر حقوقی و دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی» بوده است. این مجموعه دانشگاهی تاکنون چند بار تغییر نام داده است. پردیس فارابی نخست با نام «مدرسه عالی امور قضایی و اداری»، آغاز به کار کرد و از سال ۱۳۵۳ در محل فعلی مستقر گردید. در سال ۱۳۹۲ به منظور ارج نهادن به مقام والای فارابی، اندیشمند مسلمان و برجسته ایرانی و حفظ و پاسداری از میراث ملی و معنوی ایران، این مجموعه به نام این فیلسوف نامور آراسته شد.[۲]

منابع:

پیوند به بیرون

پردیس فارابی دانشگاه تهران

نی نی سایت

پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی دانشگاه تهران

بیشتر بخوانید!  سوله سازی قم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *