جاهای دیدنی کردستان

جاهای دیدنی کردستان
جاهای دیدنی کردستاناولین نفری باشید که برای این مکان عکس آپلود می کنید

بازدید از این جاذبه رایگان است

var suggestJsonList={“title”:”مقاصد پیشنهادی”,”suggest”:[{title:”تهران، ایران”,slug:”/dir/تهران-118-ci/”},{title:”مشهد، ایران”,slug:”/dir/mashhad-28516-ci/”},{title:”کیش، ایران”,slug:”/dir/kish-435-ci/”},{title:”شیراز، ایران”,slug:”/dir/shiraz-262-ci/”},]};جاهای دیدنی کردستان

var attractionDefault=[{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:44,”title”:”اردبیل”,”slug”:”ardabil”,”provinceSlug”:”Ardabil”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اردبیل”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:20015,”title”:”سرعین”,”slug”:”Sarein”,”provinceSlug”:”Ardabil”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اردبیل”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:361,”title”:”آستارا”,”slug”:”astara”,”provinceSlug”:”Gilan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان گیلان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:25463,”title”:”آنتالیا”,”slug”:”antalya”,”provinceSlug”:”Antalya”,”countrySlug”:”turkey”,”countryTitle”:”ترکیه”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آنتالیا”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:113256,”title”:”گرجستان”,”slug”:”georgia”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1},{“id”:113350,”title”:”ارمنستان”,”slug”:”armenia”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1},{“id”:27047,”title”:”باکو”,”slug”:”Baku”,”provinceSlug”:”baku”,”countrySlug”:”azerbaijan-republic”,”countryTitle”:”جمهوری آذربایجان”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”بخش باکو”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:113230,”title”:”بلغارستان”,”slug”:”bulgaria”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1}];

var tourDefault=[{“id”:620,”title”:”تور ایران”,”slug”:”ایران”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:3,”tagCount”:7,”tourInfoType”:5},{“id”:344,”title”:”تور استانبول”,”slug”:”استانبول”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:547,”title”:”تور مشهد”,”slug”:”مشهد”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:586,”title”:”تور کیش”,”slug”:”کیش”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:345,”title”:”تور آنتالیا”,”slug”:”انتالیا”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:398,”title”:”تور گرجستان”,”slug”:”گرجستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:555,”title”:”تور شیراز”,”slug”:”شیراز”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:3,”tagCount”:7,”tourInfoType”:5},{“id”:535,”title”:”تور اصفهان”,”slug”:”اصفهان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:319,”title”:”تور ارمنستان”,”slug”:”ارمنستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:317,”title”:”تور باکو”,”slug”:”باکو”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:533,”title”:”تور اردبیل”,”slug”:”اردبیل”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:324,”title”:”تور دبی”,”slug”:”دبی”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:338,”title”:”تور تایلند”,”slug”:”تایلند”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:410,”title”:”تور مالزی”,”slug”:”مالزی”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:584,”title”:”تور قشم”,”slug”:”قشم”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:3,”title”:”تور تابستان ۹۸”,”slug”:”تور-تابستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:1,”tourInfoType”:6},{“id”:7,”title”:”تور پاییز ۹۸”,”slug”:”تور-پاییز”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:1,”tourInfoType”:6}];

var hotelDefault=[{“id”:118,”title”:”تهران”,”slug”:”تهران”,”provinceSlug”:”Tehran”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان تهران”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:28516,”title”:”مشهد”,”slug”:”Mashhad”,”provinceSlug”:”Razavi-Khorasan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان خراسان رضوی”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:30425,”title”:”تبریز”,”slug”:”Tabriz”,”provinceSlug”:”East-Azerbaijan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آذربایجان شرقی”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:453,”title”:”یزد”,”slug”:”Yazd”,”provinceSlug”:”Yazd”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان یزد”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:3,”title”:”استان اردبیل”,”slug”:”Ardabil”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2},{“id”:27,”title”:”استان مازندران”,”slug”:”Mazandaran”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2},{“id”:25,”title”:”استان گیلان”,”slug”:”Gilan”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2}];

var internalCityList={isRtl:true,results:[{label:”تهران (Thr)”,code:”thr”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اصفهان (Ifn)”,code:”ifn”,cityTitle:”اصفهان”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”مشهد (Mhd)”,code:”mhd”,cityTitle:”مشهد”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”کیش (Kih)”,code:”kih”,cityTitle:”کیش”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اهواز (Awz)”,code:”awz”,cityTitle:”اهواز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”شیراز (Syz)”,code:”syz”,cityTitle:”شیراز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تبریز (Tbz)”,code:”tbz”,cityTitle:”تبریز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”بندر عباس (Bnd)”,code:”bnd”,cityTitle:”بندر عباس”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”قشم (Gsm)”,code:”gsm”,cityTitle:”قشم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رشت (Ras)”,code:”ras”,cityTitle:”رشت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مراغه (Acp)”,code:”acp”,cityTitle:”مراغه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خوی (Khy)”,code:”khy”,cityTitle:”خوی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ماکو (Imq)”,code:”imq”,cityTitle:”ماکو”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ارومیه (Omh)”,code:”omh”,cityTitle:”ارومیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اردبیل (Adu)”,code:”adu”,cityTitle:”اردبیل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”پارس آباد (Pfq)”,code:”pfq”,cityTitle:”پارس آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کاشان (Kks)”,code:”kks”,cityTitle:”کاشان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرج (Pyk)”,code:”pyk”,cityTitle:”کرج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایلام (Iil)”,code:”iil”,cityTitle:”ایلام”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بوشهر (Buz)”,code:”buz”,cityTitle:”بوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خارک (Khk)”,code:”khk”,cityTitle:”خارک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”عسلویه (Pgu)”,code:”pgu”,cityTitle:”عسلویه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شهرکرد (Cqd)”,code:”cqd”,cityTitle:”شهرکرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”طبس (Tcx)”,code:”tcx”,cityTitle:”طبس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بیرجند (Xbj)”,code:”xbj”,cityTitle:”بیرجند”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سبزوار (Afz)”,code:”afz”,cityTitle:”سبزوار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بجنورد (Bjb)”,code:”bjb”,cityTitle:”بجنورد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آبادان (Abd)”,code:”abd”,cityTitle:”آبادان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”دزفول (Def)”,code:”def”,cityTitle:”دزفول”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مسجد سلیمان (Qmj)”,code:”qmj”,cityTitle:”مسجد سلیمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر ماهشهر (Mrx)”,code:”mrx”,cityTitle:”بندر ماهشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”امیدیه (Akw)”,code:”akw”,cityTitle:”امیدیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زنجان (Jwn)”,code:”jwn”,cityTitle:”زنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سمنان (Snx)”,code:”snx”,cityTitle:”سمنان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شاهرود (Rud)”,code:”rud”,cityTitle:”شاهرود”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایرانشهر (Ihr)”,code:”ihr”,cityTitle:”ایرانشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”چابهار (Zbr)”,code:”zbr”,cityTitle:”چابهار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زابل (Acz)”,code:”acz”,cityTitle:”زابل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زاهدان (Zah)”,code:”zah”,cityTitle:”زاهدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جهرم (Jar)”,code:”jar”,cityTitle:”جهرم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”فسا (Faz)”,code:”faz”,cityTitle:”فسا”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لار (Lrr)”,code:”lrr”,cityTitle:”لار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لامرد (Lfm)”,code:”lfm”,cityTitle:”لامرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سنندج (Sdg)”,code:”sdg”,cityTitle:”سنندج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بم (Bxr)”,code:”bxr”,cityTitle:”بم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جیرفت (Jyr)”,code:”jyr”,cityTitle:”جیرفت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رفسنجان (Rjn)”,code:”rjn”,cityTitle:”رفسنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سیرجان (Syj)”,code:”syj”,cityTitle:”سیرجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمان (Ker)”,code:”ker”,cityTitle:”کرمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمانشاه (Ksh)”,code:”ksh”,cityTitle:”کرمانشاه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گرگان (Gbt)”,code:”gbt”,cityTitle:”گرگان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کلاله (Klm)”,code:”klm”,cityTitle:”کلاله”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ساری (Sry)”,code:”sry”,cityTitle:”ساری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”نوشهر (Nsh)”,code:”nsh”,cityTitle:”نوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رامسر (Rzr)”,code:”rzr”,cityTitle:”رامسر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اراک (Ajk)”,code:”ajk”,cityTitle:”اراک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندرلنگه (Bdh)”,code:”bdh”,cityTitle:”بندرلنگه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جزیره لاوان (Lvp)”,code:”lvp”,cityTitle:”جزیره لاوان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”همدان (Hdm)”,code:”hdm”,cityTitle:”همدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یزد (Azd)”,code:”azd”,cityTitle:”یزد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خرم آباد (Khd)”,code:”khd”,cityTitle:”خرم آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یاسوج (Yes)”,code:”yes”,cityTitle:”یاسوج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گچساران (Gch)”,code:”gch”,cityTitle:”گچساران”,isFeatured:false,airports:null,},],};var destinationInternalCityList={isRtl:true,results:[{label:”مشهد (Mhd)”,code:”mhd”,cityTitle:”مشهد”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تبریز (Tbz)”,code:”tbz”,cityTitle:”تبریز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تهران (Thr)”,code:”thr”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”جزیره کیش (Kih)”,code:”kih”,cityTitle:”جزیره کیش”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”شیراز (Syz)”,code:”syz”,cityTitle:”شیراز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اهواز (Awz)”,code:”awz”,cityTitle:”اهواز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”قشم (Gsm)”,code:”gsm”,cityTitle:”قشم”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اصفهان (Ifn)”,code:”ifn”,cityTitle:”اصفهان”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”چابهار (Zbr)”,code:”zbr”,cityTitle:”چابهار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زنجان (Jwn)”,code:”jwn”,cityTitle:”زنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زابل (Acz)”,code:”acz”,cityTitle:”زابل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گچساران (Gch)”,code:”gch”,cityTitle:”گچساران”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اراک (Ajk)”,code:”ajk”,cityTitle:”اراک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمانشاه (Ksh)”,code:”ksh”,cityTitle:”کرمانشاه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کاشان (Kks)”,code:”kks”,cityTitle:”کاشان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سیرجان (Syj)”,code:”syj”,cityTitle:”سیرجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ارومیه (Omh)”,code:”omh”,cityTitle:”ارومیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”دزفول (Def)”,code:”def”,cityTitle:”دزفول”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”عسلویه (Pgu)”,code:”pgu”,cityTitle:”عسلویه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”طبس (Tcx)”,code:”tcx”,cityTitle:”طبس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ماکو (Mku)”,code:”mku”,cityTitle:”ماکو”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایرانشهر (Ihr)”,code:”ihr”,cityTitle:”ایرانشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جهرم (Jar)”,code:”jar”,cityTitle:”جهرم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خارک (Khk)”,code:”khk”,cityTitle:”خارک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خوی (Khy)”,code:”khy”,cityTitle:”خوی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شاهرود (Rud)”,code:”rud”,cityTitle:”شاهرود”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرج (Pyk)”,code:”pyk”,cityTitle:”کرج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کلاله (Klm)”,code:”klm”,cityTitle:”کلاله”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لامرد (Lfm)”,code:”lfm”,cityTitle:”لامرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ابوموسی (Aeu)”,code:”aeu”,cityTitle:”ابوموسی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آغاجاری (Akw)”,code:”akw”,cityTitle:”آغاجاری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”فسا (Faz)”,code:”faz”,cityTitle:”فسا”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آبادان (Abd)”,code:”abd”,cityTitle:”آبادان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اردبیل (Adu)”,code:”adu”,cityTitle:”اردبیل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایلام (Iil)”,code:”iil”,cityTitle:”ایلام”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بجنورد (Bjb)”,code:”bjb”,cityTitle:”بجنورد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بم (Bxr)”,code:”bxr”,cityTitle:”بم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر عباس (Bnd)”,code:”bnd”,cityTitle:”بندر عباس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر لنگه (Bdh)”,code:”bdh”,cityTitle:”بندر لنگه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر ماهشهر (Mrx)”,code:”mrx”,cityTitle:”بندر ماهشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بوشهر (Buz)”,code:”buz”,cityTitle:”بوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بیرجند (Xbj)”,code:”xbj”,cityTitle:”بیرجند”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”پارس آباد (Pfq)”,code:”pfq”,cityTitle:”پارس آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خرم آباد (Khd)”,code:”khd”,cityTitle:”خرم آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رامسر (Rzr)”,code:”rzr”,cityTitle:”رامسر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رشت (Ras)”,code:”ras”,cityTitle:”رشت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رفسنجان (Rjn)”,code:”rjn”,cityTitle:”رفسنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زاهدان (Zah)”,code:”zah”,cityTitle:”زاهدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سبزوار (Afz)”,code:”afz”,cityTitle:”سبزوار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سنندج (Sdg)”,code:”sdg”,cityTitle:”سنندج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شهرکرد (Cqd)”,code:”cqd”,cityTitle:”شهرکرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گرگان (Gbt)”,code:”gbt”,cityTitle:”گرگان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لار (Lrr)”,code:”lrr”,cityTitle:”لار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مراغه (Acp)”,code:”acp”,cityTitle:”مراغه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”نوشهر (Nsh)”,code:”nsh”,cityTitle:”نوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”همدان (Hdm)”,code:”hdm”,cityTitle:”همدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمان (Ker)”,code:”ker”,cityTitle:”کرمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یزد (Azd)”,code:”azd”,cityTitle:”یزد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ساری (Sry)”,code:”sry”,cityTitle:”ساری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یاسوج (Yes)”,code:”yes”,cityTitle:”یاسوج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جیرفت (Jyr)”,code:”jyr”,cityTitle:”جیرفت”,isFeatured:false,airports:null,},],};var externalCityList={isRtl:true,results:[{label:”بانکوک,تایلند”,code:”BKKALL”,cityTitle:”بانکوک”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی دن موئنگ(dmk)”,code:”DMK”,cityTitle:”بانکوک”},{label:”سووارنابومی(bkk)”,code:”BKK”,cityTitle:”بانکوک”},],},{label:”بارسلونا,اسپانیا”,code:”BCNALL”,cityTitle:”بارسلونا”,isFeatured:true,airports:[{label:”بارسلونا(bcn)”,code:”BCN”,cityTitle:”بارسلونا”},],},{label:”استانبول,ترکیه”,code:”ISTALL”,cityTitle:”استانبول”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه جدید استانبول(ist)”,code:”IST”,cityTitle:”استانبول”,},{label:”فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول(saw)”,code:”SAW”,cityTitle:”استانبول”,},],},{label:”پاریس,فرانسه”,code:”PARALL”,cityTitle:”پاریس”,isFeatured:true,airports:[{label:”تیلی(bva)”,code:”BVA”,cityTitle:”پاریس”},{label:”شارل دو گول(cdg)”,code:”CDG”,cityTitle:”پاریس”},{label:”اورلی(ory)”,code:”ORY”,cityTitle:”پاریس”},],},{label:”پوکت,تایلند”,code:”HKTALL”,cityTitle:”پوکت”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی پوکت(hkt)”,code:”HKT”,cityTitle:”پوکت”},],},{label:”تفلیس,گرجستان”,code:”TBSALL”,cityTitle:”تفلیس”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی تفلیس(tbs)”,code:”TBS”,cityTitle:”تفلیس”,},],},{label:”تهران,ایران”,code:”THRALL”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ika)”,code:”IKA”,cityTitle:”تهران”,},],},{label:”ونکوور,کانادا”,code:”YVRALL”,cityTitle:”ونکوور”,isFeatured:true,airports:[{label:”کول هاربور سیپلین بیس(cxh)”,code:”CXH”,cityTitle:”ونکوور”,},{label:”ابتسفرد(yxx)”,code:”YXX”,cityTitle:”ونکوور”},{label:”بین‌المللی ونکوور(yvr)”,code:”YVR”,cityTitle:”ونکوور”},],},],};var destinationExternalCityList={isRtl:true,results:[{label:”بانکوک,تایلند”,code:”BKKALL”,cityTitle:”بانکوک”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی دن موئنگ(dmk)”,code:”DMK”,cityTitle:”بانکوک”},{label:”سووارنابومی(bkk)”,code:”BKK”,cityTitle:”بانکوک”},],},{label:”بارسلونا,اسپانیا”,code:”BCNALL”,cityTitle:”بارسلونا”,isFeatured:true,airports:[{label:”بارسلونا(bcn)”,code:”BCN”,cityTitle:”بارسلونا”},],},{label:”استانبول,ترکیه”,code:”ISTALL”,cityTitle:”استانبول”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه جدید استانبول(ist)”,code:”IST”,cityTitle:”استانبول”,},{label:”فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول(saw)”,code:”SAW”,cityTitle:”استانبول”,},],},{label:”پاریس,فرانسه”,code:”PARALL”,cityTitle:”پاریس”,isFeatured:true,airports:[{label:”تیلی(bva)”,code:”BVA”,cityTitle:”پاریس”},{label:”شارل دو گول(cdg)”,code:”CDG”,cityTitle:”پاریس”},{label:”اورلی(ory)”,code:”ORY”,cityTitle:”پاریس”},],},{label:”پوکت,تایلند”,code:”HKTALL”,cityTitle:”پوکت”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی پوکت(hkt)”,code:”HKT”,cityTitle:”پوکت”},],},{label:”تفلیس,گرجستان”,code:”TBSALL”,cityTitle:”تفلیس”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی تفلیس(tbs)”,code:”TBS”,cityTitle:”تفلیس”,},],},{label:”تهران,ایران”,code:”THRALL”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ika)”,code:”IKA”,cityTitle:”تهران”,},],},{label:”ونکوور,کانادا”,code:”YVRALL”,cityTitle:”ونکوور”,isFeatured:true,airports:[{label:”کول هاربور سیپلین بیس(cxh)”,code:”CXH”,cityTitle:”ونکوور”,},{label:”ابتسفرد(yxx)”,code:”YXX”,cityTitle:”ونکوور”},{label:”بین‌المللی ونکوور(yvr)”,code:”YVR”,cityTitle:”ونکوور”},],},],};

var restaurantDefault=[{“id”:118,”title”:”تهران”,”slug”:”تهران”,”provinceSlug”:”Tehran”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان تهران”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:28516,”title”:”مشهد”,”slug”:”Mashhad”,”provinceSlug”:”Razavi-Khorasan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان خراسان رضوی”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:30425,”title”:”تبریز”,”slug”:”Tabriz”,”provinceSlug”:”East-Azerbaijan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آذربایجان شرقی”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:453,”title”:”یزد”,”slug”:”Yazd”,”provinceSlug”:”Yazd”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان یزد”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:3,”title”:”استان اردبیل”,”slug”:”Ardabil”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2},{“id”:27,”title”:”استان مازندران”,”slug”:”Mazandaran”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2},{“id”:25,”title”:”استان گیلان”,”slug”:”Gilan”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2}];

کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب کجارو تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

افرادی که اهل سفر و آشنایی با تمامی نقاط ایران هستند، خوب می‌دانند در مرز غربی کشورمان استانی قرار گرفته که به جرأت می‌توان لقب گل سر سبد استان‌های غربی را به آن داد! کردستان جزء استان‌هایی است که سالانه مسافران زیادی به سویش روانه می‌شوند. با میزبون همراه باشید تا به یکی از زیباترین استان‌های کشور عزیزمان سفر کنیم.

کردستان که در زبان کردی به آن کورسان می‌گویند، حدود ۲۸۲۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. مرکز استان شهرستان سنندج می‌باشد. این استان در دامنه رشته کوه‌های زاگرس میانی قرار گرفته و با کشور عراق حدود ۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد. استان‌های آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و زنجان با استان کردستان همسایه هستند.

نام کردستان برای نخستین بار در دوران سلجوقیان استفاده شده و از آن پس به ثبت رسیده است. این کلمه از واژه «کرد» و پسوند «ستان» تشکیل شده که به معنی محل زندگی کردها می‌باشد. در واقع کردستان یکی از استان‌های کردنشین است و ساکنین آن به زبان کردی تکلم می‌کنند.

آب و هوای کردستان تحت تأثیر توده‌های گرم و مرطوب مدیترانه‌ای معتدل و مطلوب می‌باشد. در بهار شاهد بارندگی‌های زیبا و بهاری هستیم و در زمستان بارش برف و سفیدپوشی استان را مشاهده می‌کنیم.

بارش مناسب و رطوبت کافی سبب شده تا جنگل‌های سرسبز و زیبا با پوشش انواع درختان جنگلی از جمله بلوط، به کردستان چهره ای زیبا و دل‌انگیز ببخشند. آب و هوای دل‌پذیر به همراه زیبایی‌ها و جاذبه‌های کردستان سبب شده تا این استان مرزی از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران برخوردار باشد.جاهای دیدنی کردستان

در ادامه مطلب با تعدادی از جاذبه‌های گردشگری استان کردستان آشنا خواهید شد.

شهر سنندج در مرکزیت کردستان قرار دارد. کمتر مسافری را می‌بینید که راهی کردستان بشود و از سنندج دیدن نکند. مردم کرد زبان سنندج را مردمی مهربان و مهمان‌نواز خواهید یافت که لحظات خرّمی را برایتان می‌آفرینند. این شهر در دل کوهستان‌های آبیدر و سنگ سیاه قرار دارد و بخش مهمی از زیبایی خود را مدیون وجود این دو کوه است. به سبب موقعیت جغرافیایی و وجود کوه‌ها، سنندج زمستان‌های سرد و برفی را تجربه می‌کند. آب و هوای این شهر در تابستان معتدل و بسیار مطلوب می‌باشد و بیشتر مسافران را در این فصل به سوی خود می‌کشاند.

مسجد جامع سنندج یادگار دوران قاجار و زمان حکومت فتحعلی شاه می‌باشد. این مسجد زیبا که از ارزشمندترین مساجد باقی‌مانده با معماری اسلامی است، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان کردستان و شهرستان سنندج می‌باشد. مسجد شبستانی عظیم دارد که ۲۴ ستون آن را احاطه کرده‌اند. این ستون‌ها شکوه و عظمت معماری مسجد را پیش چشمان حیرت‌زده تماشاچیان به نمایش می‌گذارند.

این مجموعه تفریحی بر بالای کوه آبیدر قرار دارد. در روزهای تعطیل و فراغت مردم شهر سنندج راهی این تفرج‌گاه می‌شوند و خاطرات خوشی را برای خود و خانواده‌شان رقم می‌زنند. مجموعه آبیدر بهترین مکانی است که می‌توانید از بلندای آن تمام شهر زیبای سنندج را به نظاره بنشینید. چشمه‌های فراوان، باغ سبز و خرّم به همراه باغ وحشی که در مجموعه تفریحی آبیدر قرار دارد سبب شده تا این تفریح‌گاه در میان ساکنین سنندج و مسافرانی که راهی این شهر می‌شوند از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.

این عمارت یکی از باشکوه‌ترین خانه‌های قدیمی است که تاریخ دوران صفویه را برای ما به نمایش می‌گذارد. معماری این خانه از جمله آجرکاری و گچ‌بری‌های آن جلوه زیبایی به بنا بخشیده و در زمان حکومت قاجار و پلوی نیز گچ‌بری‌های بسیار باشکوهی در خانه به کار برده شده است. عمارت آصف بزرگ‌ترین موزه مردم‌شناسی مرتبط با یک قوم در کشور می‌باشد.

این بازار قدیمی، باقی‌مانده از دوره صفویه است. بازاری که با آن پلان مستطیلی‌اش بی شباهت به نقش جهان در اصفهان نیست. این بازار مکانی سنتی است که مردم قدیمی با لباس‌های کردی رنگارنگ در آن، اصالت و تمدن را به یاد هر بیننده‌ای می‌اندازند. بازار قدیمی شهر سنندج یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های استان کردستان است که تمامی گردشگران ایرانی و غیر ایرانی به دلربایی‌اش اعتراف می‌کنند.

از دیگر جاذبه‌های شهر سنندج می‌توان به: عمارت وکیل، حمام خان، موزه سنندج و عمارت مشیر دیوان اشاره کرد.

برای اجاره ویلا در سنندج کلیک کنید

دریاچه زریوار که برخی آن را به نام زریبار می‌شناسند با غرب شهر مریوان تنها ۳ کیلومتر فاصله دارد. نام زریوار یا همان زریبار به جای مانده از دوران باستان ایران و به زبان پهلوی است. «زری» به معنای دریاچه است که با پسوند «وار» ترکیب شده و معنی «کنار دریاچه» دارد. این دریاچه در بهار و تابستان یکی از بهترین جاذبه‌های کردستان است که می‌توانید در کنار آن اوقات خوشی را سپری نمایید. تفریحاتی چون عکاسی از مناظر، قایق‌سواری، کمپ در اطراف دریاچه و برپایی چادر همراه با خیره شدن به آسمان پر ستاره، تصویری زیبا از زریوار در خاطرات شما باقی می‌گذارد.

دریاچه زریوار در ارتفاع ۱۲۸۵ متری از سطح دریا قرار دارد. طول آن حدود پنج کیلومتر و عرضی ۱.۶ کیلومتری دارد. بیشترین عمق آن حدود پنج و نیم متر می‌باشد. این دریاچه در میان کوه‌هایی واقع شده که چهره‌شان را درختان بلوط، زالزالک، بادام و گلابی وحشی پوشانده‌اند. وجود این کوه‌های جنگلی و زیبا در کنار دریاچه و آب و هوای بسیار دل‌انگیز آن بهترین بهانه برای تجربه یک روز خوب در کنار زریوار است.

زریوار بهار و تابستانی معتدل و دلچسب دارد. در پاییز و زمستان هوای این منطقه سرد و خشک است و به علت شیرینی آب، دریاچه یخ می‌بندد. بسیاری از گردشگران که به مناظر برفی و زمستانی علاقه‌مند هستند، در فصل زمستان و هنگامی که زریوار یخبندان است، راهی این دریاچه می‌شوند.

جالب است بدانید که هیچ رودخانه‌ای به زریوار سرازیر نمی‌شود! آب دریاچه توسط ذوب شدن برف کوه‌ها و چشمه‌هایی که در کف دریاچه جوشانند تأمین می‌گردد. در زمستان، آب دریاچه در قسمت‌هایی که چشمه‌های خودجوش کف دریاچه قرار دارند، یخ نمی‌زند.

دریاچه زیبای زریوار به عنوان یکی از میراث طبیعی ایران در سال ۱۳۸۹ به ثبت ملی رسیده است.

شاید زریوار به خاطر وجود امکاناتی که برای گردشگران فراهم شده امروز تبدیل به یک قطب گردشگری استان کردستان گردیده است. مناظر چشم‌نواز و آب و هوای بسیار خوب منطقه به همراه چشم‌انداز بی‌نظیر که کوه و جنگل و دریاچه را کنار هم دارد، به تنهایی مانند یک آهنربا عاشقان طبیعت را به سوی خود می‌کشد. وجود هتل چهار ستاره در کنار دریاچه و پارکینگ مناسب و امن نیز یکی از مهم‌ترین تسهیلات موجود برای مسافران این منطقه است. رستوران‌هایی که می‌توان انواع غذاها را در آن‌ها سرو کرد و امکان چادر زدن و کمپ در کنار دریاچه هم به نوبه خود در جذب گردشگران بسیار مؤثر هستند. البته استفاده از تمامی این‌ امکانات تنها زمانی امکان‌پذیر است که مسافران احساس امنیت کنند. فراهم نمودن امنیت منطقه یکی از مهم‌ترین اقدامات مدیریت منطقه زریوار بوده است.

این اعتقاد که در کف دریاچه زریوار گنجی پنهان است، از گذشته‌های دور وجود داشته و هنوز هم عده‌ای آن را قبول دارند. شاید برای همین است که نام دریاچه را زریوار گذاشته‌اند. عده‌ای از محلی‌ها نیز معتقدند که نه تنها گنجی در دریاچه پنهان است، بلکه در دوران بسیار دور در زیر زمین این منطقه شهری بوده که جمعیت قابل توجهی در آن زندگی می‌کرده‌اند.

وقتی به زریوار می‌نگرید جزیره‌های کوچک و زیبایی را می‌بینید که در میان دریاچه پراکنده‌اند. این زیبایی‌ها از بی‌نظیرترین تصاویری می‌باشد که خداوند در این منطقه خلق کرده است. وقتی در هوای بسیار مطلوب بهار و تابستان سوار قایق‌های پدالی این دریاچه می‌شوید و از میان این جزایر عبور می‌کنید، عکاسی را فراموش نکنید. این‌جا یکی از همان مکان‌هایی است که خاطراتش آن‌قدر زیبا هستند که باید ثبت شوند.

تمام ماهی کبابی‌هایی را که تا امروز میل کرده‌اید فراموش کنید. اگر می‌خواهید بهترین طعم ماهی کبابی را تجربه کنید، در کنار دریاچه زریوار و در زیر آسمان صاف و پرستاره به آلاچیق‌ها پناه ببرید و ماهی‌های کبابی‌ای که از دل دریاچه زریوار صید شده‌اند را مزه مزه کنید.

در کنار دریاچه مسیرهایی سنگ فرش شده‌اند. صبح هنگام وقتی هنوز دریاچه کامل بیدار نشده است، پیاده‌روی در این مسیرها بسیار دلچسب است. تماشای ترکیب درختان سبز که سر به آسمان کشیده‌اند و نیزارهای بلندی که صدای قورباغه‌ها گهگاهی از میان‌شان شنیده می‌شود، صبح دل‌آنگیزی را برایتان رقم خواهد زد.

در برخی از ماه‌های سال امکان ماهیگیری در دریاچه زریوار فراهم است. این تفریح نیز به نوبه خود برای آن‌هایی که به آن علاقه‌مندند، بسیار سرگرم کننده است.

ابتدا خود را به شهر زیبای سنندج برسانید. از سنندج به سوی مریوان حرکت کنید. تا مریوان حدود ۱۳۵ کیلومتر راه دارید. ۳ کیلومتر مانده به مریوان، دریاچه زیبای زریوار نمایان می‌شود.

در مرز مشترک ایران و عراق منطقه‌ای وجود دارد که سالانه گردشگران بسیاری به آن سفر می‌کنند. هدف تمام این گردشگران بازدید از زیبایی‌های زبان‌زد این قسمت از خاک کشورمان است. در ابتدا نامش هورامان بوده که به مرور به اورامان تغییر یافته و ما امروز با نام اورامانات آن را می‌شناسیم. اورامانات یکی از برترین جاذبه‌ها در طبیعت کردستان است.

آن‌چه اورامانات را زیبا کرده نه تنها رودخانه‌های خروشان و پر پیچ و تاب همراه با دره‌های پیچ در پیچ و زیبا است، بلکه کوه‌های سر به فلک کشیده و ابرهایی که انگار قرار است روی زمین بنشینند نیز از منحصربه‌فردترین چشم‌اندازهای طبیعت اورامانات را تشکیل داده‌اند.

اینجا کلیک کنید تا درباره اورامانات بیشتر بخوانید

در دوران صفویه بر روی رودخانه گاران پلی بنا شده که امروزه مسافران کردستان به عنوان یک اثر تاریخی از آن بازدید می‌کنند. این پل در مسیر سقز قرار دارد و با مریوان حدود ۱۰ کیلومتر فاصله دارد. در سال ۱۳۷۹ پل گاران به عنوان یک اثر ارزشمند ملی به ثبت رسیده و به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم کردستان همیشه مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

این روستا با معماری خاص و مناظر بسیار زیبایی که دارد، یکی از پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری کردستان است. بافت روستا بسیار سنتی است و خانه‌ها به صورت پلکانی ساخته شده‌اند. در معماری روستا از سنگ استفاده شده است. چشمه‌های پر آب و جوشان و آبشارهای روان در اطراف روستا جلوه بی‌مانندی به چهره روستا بخشیده است. اگر می‌خواهید به پالنگان بروید باید به شهرستان کامیاران سفر کنید.

در مسیر سقز به مریوان روستایی وجود دارد به نام گویله. این روستا با مریوان حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد. در ۲۰ کیلومتری مریوان باید از جاده منحرف شوید و حدود یک کیلومتر راه را طی کنید. پس از طی این مسیر به آبشاری می‌رسید که به آبشار گویله شهرت یافته است. اگر می‌خواهید آبشار گویله را پرآب و خروشان و زیبا ببینید باید در فصل بهار راهی این منطقه بشوید.

بیجار از مناطق بسیار مرتفع ایران می‌باشد. به همین دلیل ملقب به بام ایران است. در بیجار می‌توانید از آثار تاریخی‌ای چون بازار سنتی قلعه قمچای و پیست اسکی نشار بازدید نمایید. همچنین باید بدانید که بستنی‌های سنتی بیجار بسیار معروف و زبان‌زد هستند. طعم عطر این بستنی‌ها را در هیچ کجا نمی‌ةوانید پیدا کنید.

در بانه هر چیزی را که لازم دارین می‌ةوانید پیدا کنید. بانه پر از بازارهایی است که در برخی از روزها جای سوزن انداختن ندارند. خرید در این شهر بسیار آسان است. علت این موضوع وجود بازارها در کنار هم، وفور مغازه‌ها و تنوع اجناس می‌باشد. هر ساله مسافران بسیار زیادی برای خرید اجناس گوناگون راهی بانه می‌شوند.

اینجا کلیک کنید تا درباره شهر بانه بیشتر بخوانید

در قسمت غرب و شمال غربی اورامانات رودی بسیار طویل و پر پیچ و تاب قرار دارد که مسیری طولانی را طی می‌نماید. این رود که مهم‌ترین و معروف‌ترین رود کردستان است، رود سیروان نام دارد. شاخه‌ای از رود سیروان به دشت حر می‌ریزد و پس از آن وارد کشور عراق می‌شود. به دلیل کوهستانی بودن منطقه اورامانات آب و هوای معتدلی در آن در جریان است. وجود رود سیروان و چراگاه‌های سرسبز موجب شده اهالی این محل به باغداری و دامداری به عنوان پیشه‌های اصلی خود مشغول شوند. همچنین در اطراف این رودخانه زیبا گونه‌های جانوری و گیاهی متعددی دیده می‌شود که موجب شده ناحیه مذکور به یک ناحیه خاص تبدیل شود.

خوب است بدانید که از رودخانه سیروان برای تمرین قایق‌رانی استفاده می‌شود. به دلیل موقعیت خوبی که این رودخانه دارد در برخی از اوقات میزبان مسابقات ملی و بین‌المللی نیز می‌شود. از آن جایی که خطر غرق شدن در این رودخانه بسیار است، قایق‌رانی تنها در قسمت‌هایی از آن امکان‌پذیر است. در مقایسه با لذتی که قایق‌سواری در این رودخانه می‌دهد، شنا کردن در آن را می‌توان خطرناک دانست، از این رو حتی اگر شناگر ماهری نیز هستید، از این رودخانه برای شنا کردن استفاده نکنید. به دلیل آب و هوای کوهستانی این منطقه فصل‌های گرم‌تر سال یعنی بهار و تابستان بهترین زمان برای سفر به این منطقه به حساب می‌آیند.  

قرآن تاریخی نگل یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی‌ای است که در استان کردستان حفظ و نگهداری می‌شود. این قرآن نفیس حدود هزار سال عمر دارد و به دستور عثمان‌بن‌عفان نگاشته شده است. خط قرآن کوفی است و به نظر می‌رسد که جزء چهار نسخه قرآنی است که در آن زمان به مناطق مختلف دنیا فرستاده شده است. طول قرآن ۳۸ سانتی‌«تر و عرض آن ۲۱ سانتی‌متر می‌باشد.

کوه آوالان مقصد مناسبی برای علاقه‌«ندان به کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی می‌باشد. این کوه ارتفاعی حدود سه هزار متر دارد و در ۲۵ کیلومتری جنوب سنندج قرار گرفته است. نام کوه را هه‌واره یا عبدالامان نیز می‌گویند. کوه آوالان در استان کردستان از آن جاذبه‌هایی است که بیشتر طبیعت دوستان را ساعت‌ها به خود جذب می‌کند.

غار کرفتو با شهر دیوان‌دره حدود هفتاد کیلومتر فاصله دارد. این غار تاریخی را می‌توان هم جزء غارهای طبیعی به حساب آورد و هم در لیست غارهای دست‌کند انسان نامش را ذکر کرد. چرا که در زمان‌های مختلف تاریخی انسان‌ها در کرفتو ساکن بوده‌اند و تغییراتی در غار پدید آورده‌اند. البته طبیعت نیز در این دوران‌ها بی‌کار ننشسته و تغییرات قابل توجهی به غار داده است. غار کرفتو را به عنوان طولانی‌ترین غار ایران نیز معرفی می‌کنند.

در مسیر مریوان به سمت کامیاران روستایی قرار دارد که به کاشتر معروف است. این روستا با شمال غرب کامیاران حدود ۴۵ کیلومتر فاصله دارد. آرامگاه عکاشه، یکی از یاران پیامبر (ص) در حوالی روستای کاشتر است که زیارتگاه ارادتمندان حضرت رسول می‌باشد. در این زیارتگاه سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، پارکینگ و سکوهایی برای استراحت فراهم شده است.جاهای دیدنی کردستان

تنگی سر نیز از روستاهای پلکانی کردستان است که ماسوله را برای بازدیدکننده‌گان تداعی می‌کند. این روستا نیز مانند روستای پالنگان در شهرستان کامیاران واقع شده است. کوه‌های شاهو روستا را احاطه کرده‌اند و منظره‌ای زیبا به روستا بخشیده‌اند. به گفته مردم محلی، این روستا قدمتی بالغ بر هزار سال دارد.

مسجد هاجر خاتون در شهر سنندج قرار دارد. این مسجد ارزشمند و مهم به وسیله حاج شیخ شکرالله بنا گردیده است. بنا به روایات مختلف، هاجر خاتون خواهر امام رضا (ع) بودند. این زیارتگاه دارای سه حیاط است که به صورت فضاهای مجاور می‌باشند. همچنین آرامگاه بسیاری از بزرگان شهر سنندج در این مسجد قرار دارد. چیزی که این زیارتگاه را به بنایی ارزشمند و جاذبه‌ای پر بازدید کرده است، معماری کردستانی ایوان ستون‌دار مسجد به همراه آیینه‌کاری‌های ظریف و بی‌نقص و گچ‌بری بسیار زیبای آن است. این مسجد در دوره قاجار بنا شده و در سال ۱۳۷۹ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.

حمام خان در بخش شمالی بازار سرپوشیده و معروف شهر سنندج قرار دارد. یکی از دلایل محبوبیت این حمام موقعیت قرارگیری آن است. در داخل حمام یک سنگ نبشته به چشم می‌خورد که به امان‌اللّه خان اردلان، والی استان کردستان نسبت داده شده است. بر اساس همین سنگ نبشته تاریخ اتمام بنا به سال ۱۲۲۰ هجری قمری باز می‌گردد. این اثر تاریخی در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

به نظر می‌رسد حمام وکیل‌الملک در دوره حکومت زندیه بنا گردیده است. این جاذبه گردشگری تاریخی نیز در شهر سنندج قرار گرفته است. اگر می‌خواهید به این حمام بروید باید به سوی پارک سپیدار سنندج روانه شوید. نقوش گیاهی و حیوانی در سراسر حمام به چشم می‌خورد، اما نقش طاووس یکی از برجسته‌ترین نقوشی می‌باشد که برای تزئین حمام استفاده شده است. این حمام احتمالا تنها توسط اعضای خانواده وکیل مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

قدمت مسجد دومناره به دوره افشاریان باز می‌گردد. این مسجد در خیابان امام خمینی، محله میان قلعه شهر سقز قرار دارد. مسجد در فضایی باز ساخته شده است. به گونه‌ای که از هر چهار طرف آزاد است. مسجد به صورت مربع است و دو مناره زیبا و دلربای آن سبب شده تا این مسجد به مسجد دو مناره شهرت یابد. این بنای تاریخی در سال ۱۳۸۰ به ثبت آثار ملی رسیده است. در سال ۱۳۹۱ کارگران سازمان میراث فرهنگی خاشاک بام مسجد را سوزانده و آتش را به طور کامل خاموش نکردند. همین امر سبب آتش‌سوزی بام مسجد شد و ایوان چوبی و بخش زیادی از بام چوبی مسجد به طور کامل در آتش سوخت.

شهر سقز یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان زیبای کردستان است. بعد از شهر سنندج، سقز دومین شهر وسیع کردستان می‌باشد. آب و هوای این شهر در زمستان بسیار سرد و در تابستان بسیار گرم است. بهترین زمان سفر به سقز فصول بهار و پاییز می‌باشد. سقز جاذبه‌های گردشگری فراوانی دارد که از این میان می‌توان به: روستای کندلان، روستای ترجان، غار کرفتو، رودخانه سقز، حمام حاج صالح، قلعه باستانی زیویه، مسجد دومناره و پیست اسکی اشاره نمود.

سنگ نبشه اورامان از مشهورترین جاذبه‌های استان کردستان است. این سنگ نبشته با نام تنگی‌ور هم شناخته می‌شود. جایگاه آن در ۵۰ کیلومتری قسمت شمال غرب کامیاران استو با روستای تاریخی پالنگان ۱۰ کیلومتر فاصله دارد.عمر کتیبه را هزاره دوم یا اوایل هزاره اول قبل از میلاد مسیح تخمین زده‌اند. نام اقوام بسیاری در این کتیبه آورده شده است.

این روستا هم مانند روستای پالنگان و تنگی‌سر معماری پلکانی دارد. روستای هویه بین شهرهای سنندج و مریوان واقع شده است. طبیعت این روستا بسیار چشم‌نواز و فریبنده است و هوایی فوق‌العاده دل‌انگیز دارد.

عمارت سالار سعید که همان موزه شهر سنندج است در خیابان امام خمینی قرار دارد. این عمارت، منزل شخصی سالار سعید سنندجی بوده و در سال ۱۳۵۴ تبدیل به موزه شده است. آثار تاریخی‌ای که در موزه سنندج به نمایش گذاشته شده، اشیاء به دست آمده از استان کردستان و تمامی نقاط ایران می‌باشد.

عمارت خسروی‌آبادی جز ۱۰ بنای بسیار زیبای ایران است. این عمارت در شهر سنندج قرار دارد. مورخان قدمت آن را مربوط به دوران قاجار دانسته‌اند.

خانه‌های قدیمی، یا عمارت‌های مزیّن و دلبرانه، روحی عمیق دارند. خانه‌ای را در نظر مجسم کنید که سالیان بسیار بسیار زیاد جهان را زیسته است. سال‌هایی چند برابر سن ما. مگر یک انسان چند سال می‌تواند عمر کند؟ گیریم خیلی زیاد هم که باشد از صد سال که فراتر نخواهد رفت. اما این خانه‌ها در بسیاری از موارد بیش از چند صد سال عمر دارند. حالا در نظر بگیرید چند نسل از مردم در این خانه زندگی کرده‌اند! این درها و دیوارها و پنجره‌ها چند صد دعوا و عروسی و عزا و گرفتاری و خوشی را دیده‌اند! شاید به همین دلیل باشد که حضور یافتن در این خانه‌ها احساسی غریب را به قلب بیننده تزریق می‌کند و نوعی غریبی – آشنایی را به قلب القا می‌کند. در این حیاط چند نسل از کودکی تا بزرگسالی زندگی کرده‌اند!

در روزگاران گذشته خانه‌ها در ابعاد بزرگ ساخته می‌شدند. بنابراین بزرگی خانه‌ها شاید امری عادی به نظر می‌رسیده است. اما تزئینات خاص و به کارگیری اصول معماری سبب شده است که برخی از خانه‌ها در مقابل برخی دیگر از خانه‌های هم‌دورۀ خود برتری‌هایی داشته باشند. باید به یاد داشته باشیم که همیشه متفاوت‌ها هستند که برگزیده می‌شوند و حیرت بینندگان را بیدار می‌کنند. بنابراین خانه‌ها و عمارت‌هایی که توانسته‌اند چند قرن به حیات خود ادامه دهند بدون شک حرف‌های بسیاری برای گفتن خواهند داشت. ما همیشه عادت داریم در شهرهایی از قبیل اصفهان و شیراز به دنبال این خانه‌های باشکوه بگردیم، غافل از اینکه در استان پهناور کردستان نیز خانه‌ها و عمارت‌هایی کهنسال وجود دارند که می‌توانند روایتگر تاریخ غنی و محلی این نواحی باشند.

می‌خواهم بگویم اگر مشتاق هستید تاریخ را با تمام وجود احساس کنید و اگر دوست دارید بتوانید مردم دوران گذشته را درک کنید لازم است دست کم برای یک روز یا چند ساعت هم که شده در بخش‌های مختلف خانه و کاشانه‌ای که روزگاری در آن زیسته‌اند زندگی کنید. در بخش‌های مختلف بنا قدم بزنید از قسمت‌های متفاوتش دیدن کنید و شاید درست در همین لحظات باشد که قدرتی از مکاشفه در قلب شما بیدار خواهد شد و دریچه‌ای میان گذشته و حال گشوده خواهد شد و شما خواهید توانست که گذشته را ببینید و مردمان آن دوران را درک کنید. این درک عمیق می‌تواند تمام تجربیات نابی که آن‌ها از سر گذرانده‌اند را بر ذهن و روح ما تزریق کند و آن وقت ما در مقابل بسیاری از حوادث ریز و درشت روزگار واکسینه خواهیم شد و شاید بتوانیم آسوده‌تر و عمیق‌تر روزگار را سپری کنیم.

این مسجد در سال ۱۲۲۷ هجری قمری و در دوران حکومت فتحعلی شاه بنا شده است. مسجد دارالاحسان به دستور والی کردستان، امان‌اللّه خان اردلان ساخته شده است. بنای مسجد دو ایوان شرقی و جنوبی دارد و شامل ۱۲ حجره، شبستانی با ۲۴ ستون سنگی و گدسته‌های ایوان شرقی می‌باشد.

شهر دهگلان در میان دشتی فراخ و وسیع واقع شده است. این شهر در منطقه لیلاخ قرار دارد. زمستان‌های دهگلان بسیار سرد است، اما تابستان‌هایش را هوایی معتدل و بسیار دل‌انگیز فرا می‌گیرد.

شهر دلبران یکی دیگر از شهرهای پر جاذبه کردستان است. اینجا کلیک کنید تا با دلبران آشنا شوید.

پ.ن: استان کردستان یکی از زیباترین و چشم‌نوازترین استان‌های کشور عزیزمان ایران زمین است. این استان ناب و تماشایی مجموعۀ بی‌نظیری از رنگ‌ها را به خود اختصاص داده است که شاید مثل و مانند آن در هیچ نقطۀ دیگری از کرۀ زمین به چشم دیده نشود. همچنین لازم است اضافه کنم که این منطقۀ منحصر به فرد به خاطر شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاصی که دارد زیستگاه متفاوتی را برای ساکنانش به وجود آورده است. به همین دلیل در سفر به این استان جذاب و رنگارنگ پوشش گیاهی خاصی را خواهید دید که شاید در سایر مناطق قابل مشاهده نباشند یا گونه‌های جانوری خاصی را خواهید دید که شاید در سایر نقاط به چشم دیده نشوند. بر این اساس میزبون پیشنهاد می‌کند با نگاهی ماجراجویانه دل به دریا بزنید و استان کردستان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنید و صدالبته تمام سعی خودتان را به کار بگیرید تا دیدنی‌های بی‌شمار این استان خوش رنگ و خوش آب و هوا را از دست ندهید. شاید بهتر باشد بخشی از زمان سفر خود به استان کردستان را فقط و فقط به طبیعت منحصر به فرد آن اختصاص دهید. البته این کار دشوار به نظر می‌رسد چون این استان تماشایی جاذبه‌های باستانی و تاریخی بسیاری نیز دارد و همچنین معاشرت با مردم خونگرم این استان نیز موهبتی است که به راحتی نمی‌شود از آن گذشت. بنابراین چاره‌ای باقی نخواهد ماند غیر از اینکه برای سفر به استان دیدنی کردستان زمان بیشتری را در نظر بگیرید و با فراغ خاطر به این استان دلبرانه سفر کنید؛ تا بتوانید اط این طبیعت بکر و بی‌همتا لذت ببرید و در کنار آن دیدار از آثار باستانی و تاریخی را از دست ندهید و مخصوصاً اینکه بتوانید به معاشرت و گفت و شنود با مردم مهربان این استان هم بپردازید و حتماً از غذاهای محلی و مخصوص این استان نوش جان کنید.

اجاره سوئیت در کیش

اجاره سوئیت در تهران

[…] جاهای دیدنی کردستان (۲۵ جای دیدنی کردستان) […]

[…] جاهای دیدنی کردستان (۲۵ جای دیدنی کردستان) […]

[…] جاهای دیدنی کردستان (۲۵ جای دیدنی کردستان) […]

[…] جاهای دیدنی کردستان (۲۵ جای دیدنی کردستان) […]

برای بار بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید.

خانه » استان ها و شهرهای ایران » استان کردستان » سنندج » ۲۰ جای دیدنی کردستان در تابستان

جاهای دیدنی کردستان از زیبایی خاصی برخوردارند و به دلیل تاریخ و قدمت طولانی که دارند از جاذبه های دیدنی مشهور ایران به حساب می آیند. در این مطلب می خواهیم شما را با ۲۰ جای دیدنی کردستان در تابستان آشنا سازیم .کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد دارای جاذبه های گردشگری ، تاریخی و فرهنگی بسیاری است که در مناطق مختلف در این استان پراکنده شده اند .استان کردستان، استانی سرسبز و خرم با وسعتی معادل ۲۸ هزار و ۲۰۳ کیلومتر مربع است که در غرب ایران و در مجاورت بخش شرقی کشور عراق قرار دارد.این استان که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است، از شمال به استان‌های آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود است.شهر سنندج مرکز استان کردستان در فاصله ۵۱۲ کیلومتری جنوب غرب تهران قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۴۸۰ متر است. سنندج در سال ۱۰۴۶ هجری قمری در زمان حکومت سلسله صفویه و در دوران شاه صفی و توسط سلمان خان اردلان ساخته شده است.

در این مطلب می خوانید :

شهر سنندج دارای دو بازار بزرگ و عمده به نام‌های بازار قدیمی و بازار سرتپوله است. بازار قدیمی دارای پلان مستطیل شکل بوده و پلان بازار سرتپوله به شکل یک مستطیل بزرگ است.بازار قدیمی با الهام از بازار پیرامون میدان نقش جهان اصفهان ساخته شده است. در وسط این بازار سراهای مختلفی قرار داشته که متاسفانه بر اثر خیابان کشی در اوایل حکومت پهلوی از بین رفته و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است.از چهار دروازه قدیمی بازار سنندج اکنون سه دروازه مدخل ورودی قدیمی باقی مانده است. تاریخ ساخت بازار سنندج به زمان سلیمان خان اردلان برمی‌گردد.وی در سال ۱۰۴۶ هجری قمری به عنوان والی کردستان از طرف شاهان صفوی منصوب و سنندج به عنوان مرکز ایالت کردستان انتخاب شد.

جاهای دیدنی کردستان

خانه آصف وزیری یکی از عمارت‌های زیبای سنندج و جاهای دیدنی کردستان می‌باشد که در مرکز این شهر در خیابان امام واقع شده است. وسعت این بنا ۴۵۰۰ مترمربع می‌باشد و توسط آصف اعظم (میرزا علی‌نقی خان لشکرنویس) در دوره صفویه ساخته شده و در اواخر دوره صفویه، قاجاریه و پهلوی اول قسمت‌هایی به آن اضافه شده است.سردرِ ورودی بنا با نمای آجری که به شکل نیم هشتی است، بر اساس سبک باروک ایرانی ساخته شده است. تالار تشریفات، ایوان ستون‌دار و اُرُسی پرکار آن از بخش‌های بسیار زیبای بنا محسوب می‌شود. عمارت دارای یک رشته قنات است که در حال حاضر آب‌ آب‌نمای مقابل تالار را تأمین می‌نماید. بنا شامل تزئینات معماری همانند گچبری، آینه‌کاری، و تزئینات چوبی است. در ضلع جنوب غربی عمارت، حمام خصوصی با سبک و اسلوب معماری حمام‌های ایرانی ساخته شده و دارای نقش‌های آهکبُری می‌باشد. این بنا از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۱ مرمت شد.

غار باستانی کرفتو که در حدود هفتاد کیلومتری شهر دیواندره قرار گرفته است، مجموعه ایست زیبا از تلاش انسان های باستان و طبیعت. غار کرفتو طولانی ترین غار تاریخی ایران است که در ادوار مختلف محل سکونت مردمان بسیاری بوده است. این اثر ملی، یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری کردستان است که هر ساله پذیرای تعدا زیادی گردشگر از سر تا سر کشور می باشد.

 

روستای پالنگان از روستاهای دهستان ژاورود از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان است و در ۴۷ کیلومتری شمال‌غرب این شهر و در دره تنگیور قرار دارد.روستا در دامنه کوه و در ۲ طرف دره قرار گرفته و خانه‌های آن با سنگ و عموما به حالت پلکانی ساخته شده و پشت بام منزل پایین حیاط منزل بالا است.این روستا علاوه بر داشتن معماری زیبا، دارای چشمه‌ها، آبشارها و طبیعتی سرشار از زیبایی منحصر به فرد در استان کردستان است و در کنار رودخانه‌ای قرار گرفته که به رودخانه سیروان می پیوندد.رودخانه خروشان تنگیور که از میان آبادی می‌گذرد آن را به دو قسمت تقسیم کرده است و خانه های روستا با سنگ و بیشترشان به صورت خشکه چینی ساخته شده است.

 

 

آبشار گویله یکی‌ از جاهای‌ دیدنی‌ کردستان‌ است‌ که‌ در شهرستان‌ مریوان‌ و در مسیر جاده‌ مریوان- سقز واقع‌ شده است.‌ این‌ آبشار زیبا در فصل‌ بهار از مکان‌های دیدنی‌ و زیبای‌ منطقه‌ محسوب‌ می‌شود.آبشار گویله مریوان در ۲۰ کیلومتری شهرستان مریوان در نزدیکی روستای گویله قرار دارد . این آبشار از میان جنگلهای پرپوشش منطقه مرزی کردستان در محور سقز – مریوان عبور می کند و ارتفاع آن به بیش از ۵۰ متر می رسد. اگر از جاده ی سقز – مریوان عبور کنید، این آبشار در فاصله یک کیلومتری شما قرار دارد و از کنار جاده قابل مشاهده است.یکی از چشم اندازهای زیبای مسیر سقز مریوان پس از کوهستان عمدتا سفید پوش چهل چشمه، آبشار زیبای گویله است که از میان پیچ وتاب های جاده جنگلی و قدیمی سقز- مریوان سر بر می آورد و به عمق دره می ریزد.

روستای اورامان مرکز دهستان اورامانات است و در جنوب غربی شهر سروآباد قرار دارد . خانه های روستای اورامان به طور کلی از سنگ و اغلب به صورت خشکه چین (بدون استفاده از ملات) و به شیوه پلکانی ساخته شده است . این روستا در بین اهالی روستاهای منطقه به شهر اورامان معروف است و یکی از جذاب ترین جاهای دیدنی کردستان است و به اعتقاد آنان این روستا زمانی شهری بزرگ بوده و مرکزیتی خاص داشته است و به همین دلیل از آن به عنوان تخت یا مرکز (حکومت) ناحیه اورامان یاد می کنند . وضعیت خاص روستا از نظر معماری و همچنین مراسم خاص (مراسم سالانه پیرشالیار) و وجود مقبره و مسجد پیر شالیار و به ویژه جمعیت و تعداد سکنه قابل توجه آن نشانگر اهمیت آن در گذشته است .

مطمئنا نام بانه به گوشتان خورده است. مخصوصا اگر اهل خرید کردن هستید. شهرت عمده این شهر مرزی به خاطر مراکز خرید آن می باشد و هر ساله سفرهای داخلی بسیار زیادی به این منظور به بانه انجام می شود. بنابراین اگر قصد خرید در این شهر را دارید، بهتر است در روزهای غیر تعطیل به آن سفر کنید.

 

نام زریوار یادگاری است از زبان پهلوی که قبل از اسلام در منطقه متداول بوده و مردم به آن تکلم می‌کردند. زری‌وار یا زریبار به واژه «زَری» به معنی دریاچه، دریا و پسوند «وار» به معنی کنار می‌باشد که روی هم رفته به معنی «دریاچه‌وار» یا «کنار دریا» است. این دریاچه در فاصله ۲ کیلومتری غرب شهر مریوان و در ارتفاع ۱۲۸۵ متری در عمیق‌ترین نقطه جلگه‌ای از سطح دریا قرار گرفته است.زریوار از زیباترین منابع طبیعی کردستان به‌شمار می‌رود. آب دریاچه از چشمه‌های جوشان کف آن تأمین می‌شود. عرض دریاچه حدود ۲ کیلومتر، طول آن ۵/۴ کیلومتر و مساحت آن ۷۲۰ هکتار است. عمق دریاچه هنگام بالا بودن سطح آب به‌طور متوسط ۴/۵ متر و در بعضی نقاط ۱۸ متر و در زمان پایین بودن سطح آب (در تابستان) به ۲/۵ متر می‌رسد.

 

مجموعه پارک تفریحی آبیدردر غرب سنندج و در انتهای خیابان ابیدر بر دامنه کوه آبیدر قرار گرفته است . شهر سنندج از فراز این پارک چشم انداز بسیار زیبائی دارد . چندین باغ و چشمه طبیعی در این پارک وجود دارد . یکی از بزرگ ترین باغ های این مجموعه باغ امیریه می باشد که بزرگ ترین سینمای رو باز (تابستانه) کشور در این باغ جای گرفته است . این مجموعه از قدیم الایام تفریحگاه مردم سنندج بوده و کوه آبیدر دارای محبوبیت خاصی میان مردم است .

چشمه بل، یکی از جاذبه های حیرت انگیز ایران به حساب می آید که در منطقه اورامانات کردستان واقع است. چشمه کانی بل که حجم آب حیرت انگیزی دارد در نزدیکی روستای ناو و حجیج واقع است و به رودخانه سیروان می ریزد. این چشمه از ارتفاعات کوهستان تخت تغذیه می شود و بسیار پر خروش است. چشمه و رود بل با ۱۵ متر طول، به عنوان “کوتاه ترین رودخانه دنیا” شناخته شده است . این چشمه که در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است و احتمالا نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشت گرفته است، در دو کیلومتری هجیج و در فاصله کمی از رودخانه سیروان واقع شده و آب آن پس از خروج از دل کوه، تشکیل آبشاری پر خروش داده و به رودخانه میریزد.

روستای ژیوار یکی از زیباترین و درعین حالت جالب ترین روستاهی ایران است که در طرف شرق اورامان تخت و در کنار شمالی روستاهای بلبر و سلین قرار دارد این روستا در میان کو ه های کوهسالان و شاهو و درویان محصور شده و دارای دامنه های سرسبز و رنگین و مناظر طبیعی زیبا وجالبی است.

 

روستای نجنه علیا یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در فاصله ۳۸ کیلومتری جاده بانه به سردشت در محیطی جنگلی و کوهستانی قرار گرفته است. اهمیت این روستا به جز محیط طبیعی، بکر و زیبای آن در فراوانی چشمه‌سارها، وجود قرآن قدیمی در مسجد تاریخی آن و مجتمع شیلات کوچکی در روستا است که ماهی‌های آن طعم بسیار لذیذی داشته و در همان محل ارایه می‌شود. روس‍ت‍‍ا‌ی‌ دی‍دن‍‍ی‌ دی‍گ‍ر‌ی‌ ن‍ی‍ز در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ان‍ه‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‍د ‌ه‍دف‌ م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ی‍ک‌ س‍ف‍ر ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ ‌آن‌ ر‌ا ن‍ج‍ن‍ه‌ م‍‍ی‌ خ‍و‌ان‍ن‍د.

آبشارهای کوه چهل چشمه مریوان در استان کردستان واقع است. کوه چهل چشمه با ارتفاع ۲۱۳۷ متر از سطح آبهای آزاد به عنوان مرتفع ترین کوه استان کردستان شناخته می شود . این کوه در ۵۳ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سقز قرار گرفته است و در سمت جنوب شرقی آن شهرستان دیواندره و در جنوب غربی چهل چشمه شهرستان مریوان قرار دارد.

دشت بیلو در ۱۵ کیلومتری شهرمریوان قرار دارد. این دشت با پوشش گیاهی مناسب و چشمه‌های آب و همچنین جنگلهای اطراف آن پذیرایی تعداد زیادی از اهالی شهر و روستاهای اطراف می‌باشد.«بیلو» یکی از روستاهای مرزی شهرستان مریوان است که هر ساله در فصل بهار به دلیل داشتن شرایط آب و هوای مناسب و گونه‌های مختلف گیاهی میزبان لک لک‌ها است. این نوع پرنده تا اواخر تابستان در این منطقه حضور دارد. حضور لک لک‌ها در «بیلو» باعث شده تا این روستا میزبان گردشگران زیادی باشد.

عمارت مشیر دیوان در محله قدیمی سرتپوله در خیابان شهدا شهر سنندج قرار دارد و از بناهای مشهور دوره قاجاریه است. این عمارت متعلق به میرزا یوسف مشیر دیوان بوده و چون جلسات مهم ایالتی یا استانی در این منزل تشکیل می‌شده است بر روی سردرِ عمارت جان پناه و محل‌های نگهبانی ایجاد شده تا خانه از گزند مهاجمان در امان باشد.

در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال سنندج در مسیر جاده ی سقز بر روی رودخانه قشلاق سد مخزنی قشلاق احداث شده است. دریاچه پشت سد قشلاق ۱۱ کیلومتر طول دارد و وسعتی معادل ۹۳۴ هکتار را در بر می گیرد این دریاچه محل مناسبی برای ورزش‌های آبی است و جزو جاذبه‌های طبیعی سنندج به شمار می رود.

موزه سنندج در قسمت بیرونی یکی از بناهای دوره قاجاریه دایر شده است . این بنا به منزل (سالار سعید) معروف است و مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در حدود ۱۵۰ سال پیش توسط یکی از علمای بنام اهل سنت (ملا لطف الله شیخ الا سلام) قاضی ا لقضا ت)منطقه کردستان در دو قسمت حیاط و ساختمان بیرونی و حیاط و ساختمان اندرونی بنا شد .

جاهای دیدنی کردستان

منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو در استان کردستان واقع است. این کوه در بخش شمالی هورامان در موازات شاهو و دالانی است ارتفاع کو سالان در حدود ارتفاع دالانی می باشد در حقیقت این سه کوه مثلثی را تشکیل می دهند که کوسالان ضلع شمالی ، شاهو ضلع جنوبی و دالانی ضلع جنوب غربی آن را می سازد.

روستای دولاب در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر سنندج در دامنه کوه معروف «اوالان» ما بین شهر سنندج و کامیاران، از توابع بخش موچش، منطقه ی اورامان ژاورود شرقی واقع شده است. قدمت روستای دولاب به بیش از۹۰۰ سال پیش می رسد. از بزرگان روایت شده؛ اوّلین کسی که روستای دولاب را بنیاد نهاده، فردی به نام «اسفندیار» که مقبره ی آن مرحوم در قبرستان سیّد اسحاق در روبروی روستا واقع شده است.

جاهای دیدنی سمنان که شاید از بهترین جاهای دیدنی ایران هستند را به شما پیشنهاد…

استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز می نامند، در ناحیه مرکزی شمال غربی…

جاهای دیدنی اردبیل در تابستان و بهار جزو مقاصد اصلی مسافران بوده و همه از…

اگر قصد سفر به ارومیه در تابستان را دارید .. 20 تا از بهترین مکان…

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δdocument.getElementById( “ak_js” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );

علی بابا | مجله سفر و گردشگری – مجله گردشگری علی بابا

استان کردستان یکی از زیباترین استان‌های ایران است. جاذبه های طبیعی کردستان و هوای عالی، استان کردستان را به یکی از مقاصد ایده‌آل طبیعت‌گردی تبدیل کرده است. با ما در این مقاله علی‌بابا همراه باشید تا با جاذبه‌های طبیعی استان کردستان آشنا شویم..

استان کردستان یکی از استان‌های غربی ایران است. کردستان میان کوه‌های سربه‌فلک کشیده زاگرس محصور شده است و این کوه‌ها، به استان کردستان جلوه‌ای خاص و متمایز بخشیده‌اند.

اگر طبیعت‌گردی را دوست دارید و اکثر اوقات انتخاب‌تان شمال ایران است، لازم است که توجهتان را به کردستان هم جلب کنیم. استانی که حداقل باید یک بار در طول عمرتان از آن بازدید کنید تا متوجه زیبایی‌های پنهانش شوید. وقت آن رسیده است که مقصد گردشگری‌تان را کمی تغییر دهید و مقاصد جدید را انتخاب کنید. با این کار هم طبیعت شمال نفسی تازه می‌کند و هم شما شهرهای دیگر ایران را دیده‌اید و زیبایی‌هایشان را کشف کرده‌اید. چه چیزی بهتر از این؟

در ادامه با ما همراه باشید تا زیباترین دیدنی‌های طبیعی کردستان را با شما به اشتراک بگذاریم.جاهای دیدنی کردستان

دریاچه زریوار از معروف‌ترین و زیباترین جاذبه‌های طبیعی استان کردستان است. این دریاچه زیبا که به تالاب آب شیرین هم شهرت دارد، در 3 کیلومتری شهرستان مریوان قرار گرفته است.

این دریاچه در دره‌ای سرسبز و زیبا قرار گرفته است که مملو از درختان و گیاهان است. گنجایش زریوار 30میلیون مترمکعب است و بین 3 تا 6متر عمق دارد. افسانه‌های جذابی درمورد دریاچه زریوار بین محلی‌ها وجود دارد. معروف‌ترین افسانه در مورد زریوار، مدفون شدن شهری زیر این دریاچه است.

گونه‌های جانوری زیادی در دریاچه و اطراف آن زندگی می‌کنند. دریاچه زریوار زیستگاه انواع ماهی‌های آب شیرین و چند نوع فیتوپلانکتون است. اطراف محیط دریاچه هم محل زندگی گراز، سگ آبی، روباه، خرگوش و گربه وحشی است. اکوسیستم دریاچه زریوار این منطقه را مستعد تبدیل شدن به یک تالاب بین‌المللی کرده است.

برای رسیدن به دریاچه زریوار از سمت سنندج به مریوان حرکت کنید. بعد از طی 125 کیلومتر به مریوان خواهید رسید. از شهرستان مریوان به سمت غرب حرکت کنید و بعد از رسیدن به بلوار شهدا مسیر را مستقیم ادامه دهید تا به دریاچه برسید.

یکی دیگر از جذابیت‌های کردستان که نباید از دست بدهید، منطقه اورامان است. اگر کردستان انگشتر باشد، اورامان نگین آن به حساب می‌آید. اورامان با روستاهای پلکانی زیبا و مناظر بکر طبیعی‌اش، جزو مناطق کمتر شناخته شده ایران است که اگر به درستی شناخته شود، سالانه لشکری از مسافران را به خود خواهد دید.

اورامان در شهرستان سروآباد و در جنوب شرقی مریوان قرار دارد. این منطقه مشرف به کوه تخت است و به اورامان تخت هم شهرت دارد. اورامان بستر روستاهای پلکانی است. به اورامان، منطقه هزارماسوله هم می‌گویند. روستاهای پلکانی اورامان بسیار زیبا و دیدنی هستند.

رودخانه پرآب و خروشان سیروان، روستای پالنگان و تفریحگاه دزلی و درکی از دیدنی‌هایی هستند که نباید در سفر به اورامان آنها را از دست بدهید.

برای رسیدن به منطقه اورامان راه‌های زیادی وجود دارد. اما اگر می‌خواهید از مریوان خودتان را به اورامان برسانید باید 62 کیلومتر به سمت جنوب شرقی شهر برانید تا به منطقه اورامان برسید.

پارک آبیدر، در سینه‌کش کوه آبیدر قرار گرفته است. آبیدر، نماد شهرستان سنندج است و معروف‌ترین دیدنی این شهرستان محسوب می‌شود. آبیدر با چشمه‌های خروشان و پرآب خود از دیرباز تا امروز، از منابع اصلی تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان سنندج بوده است.

با رفتن به منطقه گردشگری آبیدر، شانس این را خواهید داشت که شهر سنندج را زیرپای خودتان ببینید و از نمای زیبای این شهر از بالا لذت ببرید. پارک آبیدر در حاشیه شهرستان سنندج قرار گرفت است.

کوه جهل چشمه در شهرستان دیواندره قرار گرفته است. آبشارهای خروشان و مرتفع و رودهایی که از کوه منشا می‌گیرند به این کوه برف‌گیر، زیبایی خاصی بخشیده‌اند. اگر دوست دارید در تابستان از گرمای هوا فرار کنید و خنکای هوا را تجربه کنید، حتما به چهل چشمه سر بزنید و از لذت خنکی آن سرشار شوید.

برای رسیدن به کوه چشمه می‌توانید از جاده سقز به مریوان استفاده کنید. درمیانه مسیر به کوه چهل چشمه خواهید  رسید.

در میانه مسیر روستای اورامان تخت، یکی از زیباترین و متفاوت‌ترین جاده‌های کوهستانی ایران جا خوش کرده است. جاده هجیج اورامان با پیچ و خم خود یکی از معروف‌ترین جاده‌های کردستان به حساب می‌آید. این جاده 45 کیلومتر طول دارد و اورامان را به هجیج متصل می‌کند.

پیچ‌های تند این جاده هرچه که بالاتر می‌روید جذاب‌تر می‌شود و وقتی به پایین و مسیری که طی کردید نگاه می‌کنید، منظره زیبای جاده زیرپایتان شما را حیرت زده خواهد کرد.

برای دیدن این جاده کوهستانی زیبا هم می‌توانید از منطقه هجیج در کرمانشاه راه خودتان را آغاز کنید، هم می‌توانید اورامان را مبدا خودتان قرار بدهید. درهرصورت تنها مسیری که این دو منطقه را به‌هم وصل می‌کند، جاده هجیج اورامان است.

کوه آربابا واقع در شهرستان بانه، یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی استان کردستان است. این کوه 2220 متر ارتفاع دارد و یکی از تفرجگاه‌های اصلی مردم شهرستان بانه است. آربابا، به عنوان نماد شهرستان بانه شناخته می‌شود.

اگر خواستید به دیدن کوه آربابا بروید، می‌توانید از دوتفرجگاه اصلی کوه استفاده کنید. پارک‌های جنگلی دوکانان و پیرمراد، از معروف‌ترین پارک‌های جنگلی کوه آربابا هستند.

کوه آربابا در جنوب شهرستان بانه واقع شده است.

غار کرفتو یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین غارهای استان کردستان است. این غار در 7 کیلومتری شمال غرب دیواندره و 90 کیلومتری شهرستان سقز واقع شده است. مسیر رسیدن به غار کرفتو پله‌ای است و برای رسیدن به آن باید 180 پله را طی کنید. درواقع غار کرفتو 100 متر از سطح زمین ارتفاع دارد.

نمای پلکانی و طبقه‌ای غار کرفتو آن را بسیار خاص و متمایز کرده است. این غار از لحاظ تاریخی ارزش بالایی دارد. وجود کتیبه‌ای در یکی از ورودی غار تایید می‌کند که روزگارانی غار کرفتو محل زندگی سلوکیان بوده است. در کتیبه سردرد ورودی این غار نوشته است: اینجا محل زندگی هراکلس است. هرکس به آن وارد شود، در امان است.

نکته جالب در مورد غار کرفتو جهت جغرافیایی قرار گرفتن است. وضعیت خاص غار در کوه باعث شده است که غار کرفتو در زمستان گرم و در تابستان سرد باشد. همین مساله این غار را به پناهگاهی ایده‌آل برای اقوام باستانی تبدیل کرده است.

از جذابیت‌های این غار هرچه بگوییم، حق مطلب ادا نخواهد شد. خلاصه کلام اینکه در سفر به کردستان حتما غار کرفتو و معماری شگفت‌انگیز آن را ببینید تا به جذاب بودن کردستان ایمان بیاورید.

کردستان هرنوع جاذبه طبیعی که فکرش را بکنید در دل خود جا داده است. اگر به حیات وحش علاقه دارید، می‌توانید از منطقه حفاظت شده عبدالرزاق بازدید کنید. منطقه حفاظت شده عبدالرزاق زیستگاه 80گونه پرنده و 17گونه پستاندار است.

این منطقه وسیع، 43هزار و 950 کیلومتر مساحت دارد و اکثر گونه‌های جانوری که در آن زندگی می‌کنند، از گونه‌های نادر جانوری ایران هستند. قوچ، عقاب طلایی، قرقی، کبک و لک‌لک، از جمله مهمترین گونه‌هایی هستند که در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق زندگی می‌کنند.

منطقه حفاظت شده عبدالرزاق درست کنار غار کرفتو قرار گرفته است. پس اگر به غار کرفتو رفتید، می‌توانید از این منطقه م بازدید کنید.

بسیاری از جاذبه‌های دیدنی استان کردستان در شهرستان مریوان واقع شده‌اند. نمونه‌اش آبشار زیبای گویله است. آبشار گویله در جاده مریوان به سقز قرار دارد و در کیلومتر بیست این جاده می‌توان آبشار را پیدا کرد. ارتفاع آبشار گویله به 50متر می‌رسد.جاهای دیدنی کردستان

برای رسیدن به محل آبشار باید حدودا یک ساعت از کوه بالا بروید. البته مسیرتان میسر صعب‌العبوری نیست و کوه‌پیمایی شما بسیار سبک و آسان خواهد بود. پوشش گیاهی مسیر صعود به آبشار و مناظر زیبای اطراف، زیبایی آبشار گویله را چندین برابر کرده است.

کردستان به خاطر محصور شدن میان کوه‌های سربه‌فلک کشیده، میزبان چشمه‌ها، آبشارها و رودخانه‌های زیادی است. یکی از مهم‌تری چشمه‌های معدنی کردستان، چشمه باباگرگر است که به خاطر خواص متعدد معروف شده است.

چشمه باباگرگر در 18 کیلومتری شمال شرقی شهرستان قروه قرار گرفته است. آب این چشمه در حوضچه‌ای مدور جمع می‌شود و رنگ قرمز دارد. گاهی هم رنگ نارنجی یا زرد به خود می‌گیرد. علت رنگ خاص چشمه، کانی‌ها و املاح موجود در آب است.

گفته می‌شود آب این چشمه برای بسیاری از بیماری‌های استخوانی مفید است. یکی از دیدنی‌های جالب کنار چشمه باباگرگر، سنگ اژدهاست. سنگ اژدها، گدازه‌ای آتشفشانی است که شکل طبیعی آن شبیه به حیوانات ماقبل تاریخ استو

محلی‌ها افسانه‌های زیادی برای این سنگ گفته‌اند. یکی از مشهورترین نقل‌های مربوط به این سنگ این است که در گذشته‌های دور، اژدهایی قصد حمله به روستا داشت و به خواست خداوند به سنگ تبدیل شد. شما را نمی‌دانم، اما من که عاشق افسانه‌ها و داستا‌ن‌های فولکلور اقوام ایرانی هستم.

بازهم مریوان و جاذبه‌های زیبای طبیعی‌اش. این بار می‌خواهیم از دشتی سرسبز به نام دشت بیلو حرف بزنیم. دشت بیلو در 15 کیلومتری شهرستان مریوان قرار گرفته است و به خاطر پوشش متوع و زیبای گیاهی‌‌اش به شهرت رسیده است.

دشت بیلو محل زندگی لک‌لک‌ها است و به همین خاطر شهرت زیادی بین مسافران و بازدیدکنندگان دارد.

بانه جنگل‌های متراکم و زیبایی دارد که می‌تواند دل هرگردشگر را ببرد. جنگل‌های بلوط که پوشش گیاهی ویژه غرب ایران است، در بانه هم وجود دارد و مامن زندگی سنجاب‌ها است. این جنگل‌ها جزو تفرجگاه‌های اهالی بانه در روزهای تعطیل هستند و اگر به بانه سفر کردید، حتما از جنگل‌های اطراف آن دیدن کنید.

کوه آوالان در25 کیلومتری جنوب سنندج و در حومه کامیاران قرار دارد. این کوه به خاطر پوشش گیاهی زیبا و درختان معطرش در مسیر صعود، یکی از موردعلاقه‌ترین مقصدهای صعود برای کوهنوردان به حساب می‌آید. آوالان در بهار دیدنی‌تر از هر فصل دیگر سال است.

آیا تابحال به کردستان سفر کرده‌اید؟ از تجربیات سفرتان به کردستان با ما حرف بزنید.

دره مجسمه ها قشم؛ پیکرتراشی اساطیر به سبک طبیعت

شناور در افسون درختان اسطوره‌ای جنگل حرا قشم

باغ ایرانی تهران؛ بهشتی پنهان در قلب پایتخت

روستای امامه از کجا، در کجا، تا کجا و چرا برویم؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و ایمیل من برای ارسال دیدگاه‌های بعدی ذخیره شود.

پربازدیدترین مطالب استان کردستان

مراکز خرید کردستان از پاساژهای مدرن تا بازارچه های مرزی

بهترین هتل های کردستان؛ اقامتی آسوده در خنکای شهر

معرفی جاهای دیدنی مریوان؛ با بهشت گمشده ایران آشنا شوید

سوغات سنندج به شیرینی عسل و به زیبایی کوهستان


نوروز ۹۷ مهمان کردستان باشید

پربحث‌ترین‌ها

اطلاع از آخرین محدودیت‌های پرواز، هتل و تور

طرح جدید فاصله‌گذاری در سفرهای ریلی | آخرین به‌روزرسانی: 19…

محدودیت پروازهای داخلی پس از شیوع کرونا

محدودیت پروازهای خارجی پس از شیوع کرونا

قوانین و مقررات گمرکی کالای همراه مسافر

با نصب اپلیکیشن علی‌بابا، هرچه از سفر بخواهید، در دسترس شماست.
آسان‌ترین، مطمئن‌ترین و سریع‌ترین روش تهیه بلیط، هتل، اقامتگاه و تور را با اپلیکیشن علی‌بابا تجربه کنید.

تلفن پشتیبانی: ۰۲۱ – ۴۳۹۰۰۰۰۰ |
۰۲۱ – ۴۹۲۷۵۰۰۰

خرید تور داخلی

خرید تور داخلی

کردستان یکی از زیباترین استان‌های ایران است که جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی بسیاری دارد. این استان که مرکز آن سنندج است در غرب کشورمان و در همسایگی کشور عراق قرار دارد پس می‌توانید در سفر به کردستان از جاهای دیدنی سنندج نیز بازدید کنید. جاهای دیدنی کردستان شامل جاذبه‌های طبیعی و تاریخی از علل محبوبیت این استان در میان گردشگران است. اگر قصد سفر به این استان زیبا را دارید باما همراه باشید تا در ادامه با جاذبه های کردستان آشنا شویم.

فهرست مطلب:

جاهای دیدنی کردستان

طبیعت بکر و زیبا، آب و هوای عالی، منظره‌های طبیعی منحصر به فرد و جاذبه‌های تاریخی با ارزش از جمله قلعه‌ها و مساجد باعث شده که گردشگران داخلی و خارجی زیادی برای تماشای جاهای دیدنی کردستان به این شهر سفر کنند. این استان در دامنه رشته کوه‌های زاگرس قرار گرفته و به‌طور میانگین یک هزار و 480 متر از سطح دریا ارتفاع دارد؛ از این‌رو آب‌وهوای کردستان معتدل و کوهستانی است.

به‌طور کلی جاهای دیدنی استان کردستان را می‌توان به دو قسمت جاذبه‌های طبیعی و جاذبه‌های تاریخی کردستان تقسیم کرد. بیایید با این جاذبه‌ها آشنا شویم.

جاهای دیدنی کردستان (عکس: ابراهیم غریب)

به هر قسمت از شهر زیبای کردستان که نگاه کنید، قسمتی از طبیعت زیبای این منطقه را می‌بینید که گویی دست هنرمند خداوند با قلموی خود آن را به نقاشی کشیده است. از زیباترین جاذبه‌های طبیعی  استان کردستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در 20 کیلومتری شمال سنندج رودخانه خروشانی به نام قشلاق وجود دارد که چند سال پیش سدی روی آن احداث شد. جمع شدن تدریجی آب در پشت سد قشلاق باعث به وجود آمدن دریاچه‌ای بزرگ به طول 11 کیلومتر و مساحت بیش از 930 هکتار شده است.

به لطف ساخت سد قشلاق و به وجود آمدن دریاچه‌ای زیبا طبیعت مسحور کننده‌ای در این مکان خلق شده است که بهترین فرصت را برای گردشگرانی که به ورزش‌های آبی علاقه دارند به وجود آوره است.

سد قشلاق یا وحدت (عکس: محمودی)

یکی از زیباترین جاهای دیدنی کردستان و یکی از زیباترین دریاچه‌های طبیعی غرب کشور دریاچه زریوار یا همان تالاب زریوار است. این دریاچه که در سال 1389 در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت به دلیل طبیعت بکر، آسمان صاف و پرستاره در شب و هوای عالی مورد توجه بسیاری از طبیعت‌گردان قرار گرفته است. هیچ رودخانه‌ای به این دریاچه نمی‌ریزد و تمامی آب موجود در دریاچه مدیون از چشمه‌های جوشان کف دریاچه و آب شدن برف‌های کوه‌های اطراف تامین می‌شود.

آب شیرین دریاچه و هوای سرد این منطقه در فصل زمستان باعث شده که سطح دریاچه به طور کامل یخ ببندد. ماهیگیری، قایق‌سواری، پیاده‌روی و چادرزنی در کنار دریاچه از محبوب‌ترین فعالیت‌های گردشگران در هنگام بازدید از این دریاچه زیباست.

دریاچه زریوار (عکس: عبدالله حسن‌پور)

چهل چشمه نام کوه زیبایی در منطقه خورخوره شهرستان دیواندره است که چشمه‌های بسیاری در آن وجود دارد. چشمه‌های این منطقه باعث به وجود آمدن یکی از زیباترین مناظر طبیعی در کشورمان شده است. نظیر دامنه‌های پوشیده شده از گل و گیاه این منطقه را در جای دیگری نمی‌توانید ببینید.

آبشار گویله یکی از بلندترین آبشارهای استان کردستان است که در روستای گویله قرار دارد. این آبشار که در مسیر سقز به مریوان قرار گرفته به علت کوه‌های سرسبز و هوای مطبوعی که دارد محبوبیت بسیاری در میان گردشگران به دست آورده است.

آبشار گویله (عکس: حق دوست)

یکی از آبشارهای پر خروش استان کردستان آبشاری در دل منطقه اورامان در مجاورت روستایی به نام “بل” است. این آبشار از شکاف بزرگی از دل کوه به بیرون می‌ریزد و با سقوط حجم زیادی آب معدنی روی صخره‌ها مناظر زیبا و باشکوهی را برای بازدیدکنندگان خود به وجود می‌آورد.

مردم محلی معتقد هستند که آب دریاچه بل خاصیت درمانی دارد. از این‌رو برخی از گردشگران برای درمان مشکلات گوارشی و کلیوی خود به این منطقه سفر کرده و از آب آن استفاده می‌کنند.

بدون شک منطقه اورامانات یا اورامان یکی از محبوب‌ترین جاهای دیدنی کردستان است که به علت طبیعت بکر و وصف‌ناپذیر خود زبانزد تمامی گردشگران داخلی و خارجی است. زیبایی منحصر به فرد این منطقه مدیون دره‌های پیچ در پیچ و رودخانه‌های خروشان و پر پیچ و تاب است. این منطقه در ارتفاع زیادی از سطح دریا قرار دارد و ابرهای پنبه‌ای شکل به قدری به شما نزدیک هستند که  حس خواهید کرد روی آنها قدم می‌گذارید.

اورامانات (عکس: مهدی جمالو)

یکی از مهم‌ترین جاهای دیدنی استان کردستان غار کرفتو است که در 67 کیلومتری شمال غرب دیواندره قرار دارد. صدها سال پیش ساکنان این منطقه به منظور سکونت و ایجاد مکانی برای عبادت تغییراتی را در این غار به وجود آورده‌اند. نقاشی‌های حکاکی شده بر دل غار، کتیبه‌های یونانی، دهلیزهای تودرتو و معماری منصر به فرد صخره‌ای از مهم‌ترین دلایلی است که هر گردشگری در سفر به گردستان باید از این غار زیبا دیدن کند.

غار باستانی کرفتو (عکس: افشین خرامانی)

اگر به کوهنوردی حرفه‌ای علاقه دارید حتما در سفرتان به کردستان کوهنوردی و صعود به کوه آوالان را در برنامه خود قرار دهید. کوه آوالان با 3 هزار متر ارتفاع نظر بسیاری از کوهنوردان را به خود جلب کرده است. مسیر دسترسی به کوه آوالان در زیر قرار داده شده است.

یکی دیگر از جاهای دیدنی کردستان کوه آربابا در شهرستان زیبای بانه است. این کوه با داشتن ارتفاعی بیش از دو هزار متر نماد شهر بانه بوده و مردم منطقه آن را سمبل عظمت و بزرگی می‌دانند، اسم آربابا نیز به معنای رئیس است. کوهنوردان زیادی به فتح قله کوه آربابا علاقه‌مند هستند و به همین منظور به شهرستان بانه سفر می‌کنند. این منطقه همچنین تفرجگاهی دلچسب برای مردم بانه و گردشگرانی است که از استان‌های دیگر به کردستان می‌آیند. از معروف‌ترین تفرجگاه‌ها و پارک‌های جنگلی آربابا می‌توان به پارک‌های جنگلی دوکانان و پیرمراد اشاره کرد.

جاهای دیدنی کردستان تنها به جاذبه‌های طبیعی بی‌شمار آن ختم نمی‌شود. کردستان جاذبه های تاریخی بسیاری دارد که برخی از آن‌ها از دوران مادها به یادگار مانده است. در ادامه با زیباترین جاهای تاریخی کردستان آشنا خواهیم شد.

عمارت آصف یا همان خانه کرد یکی از جاذبه‌ های استان کردستان است که هنر وصف‌ناپذیر معماران ایرانی در دوره صفوی را به نمایش می‌گذارد. گچ‌بری‌های موجود در این خانه‌ قدیمی به قدری مسحور کننده است که هر بیننده‌ای را به تماشا وامی‌دارد به گونه‌ای که نمی‌توانید دست از تماشای سقف‌های مجلل آن بردارید. به‌علاوه بازدید از عمارت آصف به گردشگران کمک می‌کند تا با مردم محلی کردستان و سبک زندگی آنان آشنا شوند.

عمارت آصف (عکس: عبدالله سرور)

مسجد جامع سنندج یکی از زیباترین مساجد به جای مانده از دوران قاجار است. این مسجد که به دستور فتحعلی شاه ساخته شد یکی از مهم‌ترین جاهای دیدنی کردستان محسوب می‌شود که به دلیل شبستان وسیع و ستون‌های باشکوه خود شهرت جهانی پیدا کرده است.

بازار سنندج علاوه بر مکانی برای خرید سوغاتی به عنوان یکی از جاذبه های کردستان نیز محسوب می‌شود. اغلب افراد شاغل در این بازار قدیمی و مردمی که برای خرید به بازار سنندج می‌آیند لباس‌های محلی کردی به تن دارند.

بازار سنندج

یکی دیگر از جاهای دیدنی کردستان پل تاریخی گاران است که در سال 1379 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسید. این پل که در 11 کیلومتری مریوان و درمسیر شهر سقز قرار دارد در دوران صفوی روی رودخانه خروشان و پر جنب و جوش گاران ساخته شد.

اگر تمایل دارید که پس از بازدید از این پل تاریخی به دیگر جاهای دیدنی کردستان که به این منقطه نزدیک هستند نیز سر بزنید می‌توانید از غار کوناشم که در شهر مریوان قرار دارد نیز بازدید کنید.

پل تاریخی گاران

روستای پالنگان که شباهت زیادی با روستای ماسوله در شمال کشور دارد، دارای بافتی سنگی و پلکانی است. اگر بخواهیم این دو روستا را با یکدیگر مقایسه کنیم باید بگوییم که روستای پالنگان به دلیل آب و هوای مطبوع، وجود رودخانه و آبشارهای متعدد از نظر زیبایی یک سر و گردن از دیگر روستاهای پلکانی موجود در کشور بالاتر است. پس اگر به شهر زیبای کردستان سفر کردید بازدید از روستای زیبای پالنگان را از دست ندهید.

روستای طبقاتی پالنگان (عکس: مازیار)

یکی دیگر از روستاهای پلکانی ایران که در کردستان و در منطقه ژاوه‌رود سنندج قرار دارد، روستای پلکانی گلین است که این روستا نیز شباهت زیادی به روستای ماسوله دارد. این روستای بکر دارای بافتی سنتی و خانه‌هایی با نمای کاهگلی است. وجود چشمه‌ها، حوض‌ها و درختان قدیمی، زیبایی وصف نشدنی به روستا داده است.

عمارت تاریخی سالار سعید امروزه به عنوان موزه سنندج شناخته می‌شود. این عمارت که در کوچه حبیبی واقع در خیابان امام قرار گرفته بخش بیرونی عمارتی بزرگتر به نام عمارت ملا لطف الله شیخ اسلام است. امروزه در این ساختمان تاریخی زیبا آثار تاریخی و عتیقه‌های کشف شده در شهر سنندج به نمایش گذاشته می‌شود.جاهای دیدنی کردستان

عمارت سالار سعید (عکس: شبنم جعفری)

همانطور که مشاهده کردید در کردستان جاذبه‌های تاریخی فراوانی وجود دارد. یکی از مشهورترین این جاذبه‌های تاریخی سنگ نبشته یا کتیبه سنگی اورامان است. پهنای این سنگ نوشته 170 و ارتفاع آن 120 سانتی‌متر بوده و گفته می‌شود که قدمت آن به دوران آشوریان و 706 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد. در سنگ نوشته اورامان به اقوام بسیاری اشاره شده است و تصویر سارگون دوم پادشاه آشوریان نیز در آن دیده می‌شود. این جاذبه تاریخی منحصر به فرد که به آن تنگی ور نیز  می‌گویند، در 10 کیلومتری روستای پالنگان قرار دارد.

پس از بازدید از جاهای دیدنی کردستان نوبت به تفریح کردن می‌رسید. پس بیایید با اماکن تفریحی کردستان بیشتر آشنا شویم.

مجموعه تفریحی آبیدر بر بالای کوه آبیدر در غرب شهر سنندج قرار دارد. این مجموعه تفریحی که به آن پارک کوهستانی آبیدر نیز می‌گویند به علت چشم‌اندازهای زیبا از شهر کردستان و طبییعت بی‌نظیر آن در میان گردشگران محبوبیت بسیاری به دست آورده است.

پارک آبیدر (عکس: مسعود رحمتی)

اگر برای داشتن تفریحات مهیج به کردستان سفر کرده‌اید پس حتما تا به حال نام پیست نسار را شنیده‌اید. این پیست در شهر بیجار قرار دارد؛ این شهر به علت ارتفاع زیادی که از سطح دریا دارد به بام ایران معروف است.

در پیست نسار شما می‌توانید با کمترین هزینه اسکی روی برف و روی چمن را به صورت حرفه‌ای انجام دهید. امکانات تفریحی دیگری اعم از تله‌سیژ، هتل و رستوران نیز جهت رفاه حال گردشگران در این منطقه تفریحی وجود دارد.

اگر کمپ زدن در جاهای تفریحی کردستان را به اقامت در هتل ترجیح می‌دهید، پارک جنگلی امیریه انتخاب بسیار مناسبی برای شماست. این پارک در نزدیکی دامنه‌ کوه آبیدر قرار گرفته و امکاناتی از قبیل سینمای روباز صحرایی، رستوران و کافی‌شاپ در این پارک برای گردشگران وجود دارد.

یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های موجود در کردستان، پارک دیدگاه است. این پارک که در میان سه راه ادب و سه راه شلمان قرار گرفته است، به دلیل سرسبزی خیره‌کننده و درختان کهنسال متعدد شهرت زیادی پیدا کرده است. شما می‌توانید در این پارک جهت استراحت خود و خانواده چادر بزنید و از شهربازی و پیست دوچرخه سواری آن برای شیرین کردن اقامت خود بهره‌مند شوید.

از آنجا که کردستان شهری کوهستانی است و آب و هوای سرد و معتدل دارد، بهترین فصل سفر به این منطقه زیبا و بازدید از جاهای دیدنی کردستان فصل بهار و تابستان است. بنابراین اگر تمایل دارید از گرمای طاقت‌فرسای تابستان فرار کنید و در عین حال تعطیلاتی در طبیعت را تجربه کنید استان کردستان مقصدی ایده‌آل خواهد بود.

کردستان از زیبایی‌های طبیعی در فصل پاییز نیز بی‌نصیب نیست و با چند رنگ شدن درختان، حال و هوای دیگری را برای گردشگران به ارمغان می‌آورد.

برای اقامت در کردستان بسته به اینکه به کدام شهر این استان زیبا سفر کرده باشید یا بخواهید از کدام جاذبه‌های گردشگری کردستان بازدید نمایید، انتخاب‌های متفاوتی خواهید داشت. تنوع هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در این منطقه زیاد است، مخصوصا در مرکز استان یعنی سنندج هتل‌هایی با قیمت‌های متفاوت برای اقامت وجود دارد. تعدادی از بهترین هتل‌های استان کردستان عبارتند از:

از طرف دیگر در شهرستان‌ها و روستاهای کردستان اقامتگاه‌های بوم‌گردی وجود دارد که با اقامت در آنها می‌توانید از نزدیک مهمان نوازی و خونگرمی مردم بومی این خطه زیبا را از درک کنید. بوم‌گردی کمک می‌کند تا بیشتر با فرهنگ مردم کردستان و سبک زندگی مردم بومی منطقه آشنا شوید. در ادامه تعدادی از معروف‌ترین اقامتگاه‌های بومگردی کردستان آورده شده است:

جاهای دیدنی کردستان به قدری زیبا و متعدد هستند که معرفی تمامی آنها به سادگی میسر نیست. به هر سمت از این شهر سرسبز و دوست داشتنی که نگاه بیندازید مثل تکه‌ای از نقاشی خداوند در برابر چشمان شما خودنمایی خواهند کرد و خستگی روحی و جسمی شما را از بین خواهد برد. همچنین در سفر به کردستان می‌توانید از آئین‌های زیبا مانند مراسم شب یلدا نیز بازدید کنید. شما چه اطلاعات دیگری از جاهای دیدنی استان کردستان دارید؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما و سایر همراهان ایرانگرد به اشتراک بگذارید.

کردستان یکی از استان خیلللی خوشگله. تابستون هم خیلی گرم نمیشه اما من اواخر بهار رفته بودم. بانه هم سر زدیم و کللللللللی خرید کردیم.

من چند سال پیش رفتم سنندج واقعا قشنگ بود. طبیعت خیلی خوشگلی داره و لهجه مردمش هم خیلی به دل مشینه. حتما به بازارهای پارچه فروشی سر بزنید چون خیلی پارچه های خوشگلی دارن. من که چندتا پارچه خریدم هم واسه خودم و هم سوغات. از بین جاهای دیدنی کردستان هم که توی متن گفتین کن دریاچه زریوار رو بیشتر از همه دوست داشتم.

راستی اگر مثل من هر جا می‌رید، دنبال صنایع‌دستی هستید، حتماً به بازار سنندج سر بزنید پشیمون نمیشید. برای من جالب بود که فروشنده‌های این بازار همه لباس محلی به‌تن دارند. من که از دیدن این بازار، واقعاً لذت بردم.

ممنون که گفتین منم رفتن به بازار و خرید و خیلی دوست دارم 🙂 اگر به کردستان برم، حتماً در برنامم رفتن به‌این بازار و می‌زارمممم:)))

از پل تاریخی گاران خیلی شنیده بودم، برای دیدن جالب بود. قبل از اومدن به کردستان، از روستای پالنگان خیلی تعریف شنیده بودم. برای همین دلم می‌خواست از نزدیک این روستا را ببینم. روستای پالنگان به‌شکل پله‌ای هست و آب‌وهوای بسیار خوبی داره. من که از دیدن این روستا، خیلی خوشم اومد و یا روستای گلین که بافت سنتی خود را هنوز حفظ کرده است و در لابه‌لای کوچه‌ها چشمه و حوض هنوز وجود داره.

هیچ‌وقت از کردستان دیدن نکرده بودم، اما یه‌دوست داشتم که تعریف دیدنی‌های این شهر را خیلی کرده بود، به‌همین خاطر بالاخره تصمیم گرفتم به‌این شهر سفر کنم تا از دیدنی‌های آن غافل نشم.
جالب این‌که به‌غیر از جاذبه‌های تاریخی از طبیعتی سبز و بکر برخوردار است که با دیدن این طبیعت پی به خلقت خدا می‌تونید ببرید. اول راهی دریاچه سد قشلاق شدم، سدی که تازه تاسیس شده و به‌غیر از صدای آب از طبیعت قشنگ آن‌هم می‌تونی لذت ببری. راستی من نمی‌دونستم اما تو این سد میشه ورزش‌های آبی هم انجام بدی پس اگر علاقه به این‌کار دارید از دیدن سد غافل نشید.

چقدر خوب که فهمیدم، تو این سد قشلاق ورزش آبی انجام میشه. آخه به‌این ورزش و خیلی علاقه دارم.

از دریاچه زریوار، خیلی تعریف شنیده بودم. چقدر این دریاچه قشنگ بودم. من‌که از دیدن تمیزی این آب خیلی لذت بردم. اما تو فصل تابستان برید تا از ماهی‌گیری، قایق‌سواری و بقیه تفریحات این دریاچه لذت ببرید. منم چون شنیده بودم، فصل سرما آب این دریاچه یخ می‌بنده و خدمات آبی آن بسته میشه، فصل گرما رفتم.

چقدر خوب شد که گفتید، چون من تصمیم گرفته بودم تو تعطیلات پاییز برم. از این سایت ممنونم که اطلاعات خوبی میده.

نمی‌دونستم کردستان، چشمه زیاد داره که یکی از آن‌ها چهل‌چشمه نام داره و به‌غیر از چشمه من‌که عاشق گل بودم، چه گل‌های قشنگی اطراف چشمه دیدم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ایرانگرد بستر آنلاین مقایسه، بررسی و رزرو تور، ویلا، اقامتگاه و راهنمای جستجو و انتخاب مقصد است. مجله ایرانگرد هرآنچه که باید پیش از شروع سفر از مقصد بدانید را در اختیار شما خواهد گذاشت. زیرا باور داریم انتخاب هوشمندانه مقصد و برنامه‌ریزی آگاهانه سفر، تجربه بهتری را برایمان رقم خواهد زد.

نشانی: اصفهان، ملاصدرا، فرعی 13، پلاک 52

تلفن تماس: 09140405004

ساعات پاسخگویی : 9 صبح تا 9 شب – تمام ایام هفته

نشانی الکترونیکی :‌ info@irangard.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به ایرانگرد می‌باشد.

کردستان یکی از استان‌های زیبا ایران است که در دل رشته کوه زاگرس واقع شده و قطعا افرادی که علاقمند به دیدن طبیعت ایران هستند، طبیعت کردستان آشنایی دارند. آبشارها، کوهستان‌های سرسبز، چشمه‌های پر آب، کوهستان‌های سرسبز و آب و هوای دلنشین؛ بخش هایی از جاهای دیدنی کردستان هستند که هر ساله گردشگران زیادی را به این منطقه جذب می‌کنند. علاوه بر این موارد در کردستان آثار تاریخی زیادی هست که به عنوان جاذبه توریستی شناخته میشوند و ارزش زیادی دارند. در ادامه این مطلب از سایت سلطان سفر جاذبه‌های گردشگری و مناطق بکر کردستان را خدمت شما خوانندگان معرفی می‌کنیم تا در زمان مسافرت به این این استان بتوانید از بخش‌های مختلف آن دیدن کنید.

رود سیروان یکی از جاهای دیدنی کردستان است که بین سنندج و کرمانشاه قرار گرفته و هر ساله افراد زیادی برای دیدن منظره‌های زیبای اطراف آن به این منطقه می‌آیند. به عقیده بسیاری از گردشگران بخش زیبای این رود در اورامان یا هورامان واقع شده است. برای رسیدن به رود سیروان شما باید ابتدا به مریوان رفته و یک مسیر ۷۵ کیلومتری تا اورامان طی کنید. اگر با خودروی شخصی هستید میتوانید در نزدیکی دریاچه زریوار استراحت کنید و ماهی دلچسبی بخورید. همچنین در صورتی که خودرو شخصی ندارید، نیازی نیست نگران چیزی باشید. چون تورهای طبیعت گردی در مریوان به راحتی شما را به این منطقه می‌آورند. رود سیروان معروف ترین رود این استان است و اطراف آن میتوانید مناظر بسیار زیبایی را از طبیعت کردستان ببینید و لذت ببرید.

مقایسه قیمت و رزرو هتل سنندج از سایت های معتبر

جاهای دیدنی کردستان

روستای تنگی سر یکی از چندین روستای زیبا در استان کردستان و اطراف سنندج است که وقتی وارد آن می‌شوید، خود در میان کوههای بلند و سرسبز این منطقه می‌بینید. طوری که اگر در زمان شب خواستید نگاهی به آسمان پرستاره بیاندازید به مشکل برمیخورید. در این روستا ۵۰۰ خانوار و حدود ۲ هزار نفر زندگی میکنند. همین جمعیت پایین باعث شده که اطراف این روستا به عنوان مناطق بکر کردستان شناخته شود و هر ساله افرادی که دوستدار طبیعت و طبیعت گردی هستند به این منطقه زیبا و خوش آب و هوا بیایند. جالب است بدانید ساکنین این مناطق بر این عقیده اند که از سالهای بسیار دور در این روستا اجدادشان زندگی میکردند و همچنین مدارکی وجود دارد که نشان میدهد زندگی در این روستا از درون کوه‌ها شروع شده و کم کم خانه هایی در این منطقه ساخته اند.

بیشتر بخوانید: جاهای دیدنی سنندج در سفر به کردستان

یکی از زیبایی‌های طبیعت کردستان دریاچه زریوار است که در فاصله ۳ کیلومتری از بخش غربی شهر مریوان قرار دارد. این دریاچه آب شیرین به عنوان یکی از دیدنی‌ها و مناطق بکر کردستان شناخته میشود و هر ساله گردشگران زیادی را به سمت خود جذب میکند. این دریاچه زیبا در میان کوه‌های زیبایی قرار دارد که از درختان بادام، زالزالک، گلابی وحشی، بلوط و… پوشیده شده اند و همین سرسبزی کوهستان‌ها باعث دوچندان شدن زیبایی دریاچه زریوار شده است. طول این دریاچه حدود ۵ و عرض آن حدود ۶ کیلومتر می‌باشد و بهترین فصل برای دیدن این منطقه بهار و تابستان است، ولی ناگفته نماند که این دریاچه در فصول دیگر سال نیز زیبایی‌های خود را دارد.

مقایسه قیمت و رزرو هتل مریوان از سایت های معتبر

دهکده اورامان که آن را با نام هورامان یا اورامانت نیز می‌شناسند، دهکده زیبایی در جنوب شرقی شهر مریوان و در فاصله ۷۵ کیلومتری از این شهر است. این دهکده به عنوان یکی از مناطق بکر کردستان شناخته میشود و هر ساله دوست داران طبیعت به این منطقه می‌آیند تا از مناظر زیبا و آب و هوای دلنشین آنجا لذت ببرند. عبور کردن رودخانه سیروان از این منطقه باعث سرسبزی بیشتر این منطقه شده است. این دهکده زیبا در دره‌ای با شیبی تند قرار گرفته و همین باعث شده که چشمه‌های زیادی اطراف این روستا باشند، از سوی دیگر دامنه کوهستان‌های اطراف همه از درختان جنگلی متنوع پوشیده شده و به همین دلیل عده‌ای این روستا را ماسوله کردستان می‌نامند.

مقایسه قیمت و رزرو هتل زریوار مریوان از سایت های معتبر

آبشار گویله یکی دیگر از جاهای دیدنی و بخش‌های زیبای طبیعت کردستان است که در مسیر مریوان به سقز قرار دارد. بهترین زمان برای دیدن این آبشار در فصل بهار است، چرا که میزان آبدهی آن به حداکثر خود می‌رسد. قرار گرفتن این آبشار در نزدیکی روستای گویله باعث شده است که در مسیر رسیدن به آن مناظر طبیعی بسیار زیبا و مناطق بکر کردستان را ببینید و از آنها لذت ببرید. این آبشار که حدود ۵۰ متر ارتفاع دارد و در فاصله یک کیلومتری از جاده سقز مریوان واقع شده و از کنار جاده می‌توانید آن را ببینید. به یاد داشته باشید که برای رسیدن به این آبشار شما نیاز به یک کوه نوردی حدود یک ساعت دارید و بهتر است کفش مناسب به همراه داشته باشید.

روستای پالنگان حدود دو ساعت با شهر سنندج فاصله دارد و برای رسیدن به آن باید وارد شده جاده سنندج به کرمانشاه شده و به سمت کامیاران حرکت کنید. بعد از خیابان بهشتی کامیاران در مسیر دهستان ژاورود قرار بگیرید و به دره زیبایی که تنگیور نام دارد برسید. در این روستای زیبا علاوه بر دیدن مناطق بکر کردستان، می‌توانید با فرهنگ و رسوم مردم این منطقه نیز آشنا شوید. به خصوص در زمان برگزاری آیین‌های سنتی مانند جشن نوروز، این منطقه حال و هوای بسیار دوست داشتنی دارد که باعث می‌شود هر ساله مسافران زیادی برای گذراندن اوقات فراغت خود به این روستا بیایند. در ضمن به یاد داشته باشید که شما می‌توانید با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیز تا نزدیکی این روستا بیاید و با استفاده از یک تاکسی دربست خود را به روستای پالنگان برسانید.

زمانی که صحبت از جاهای دیدنی کردستان به میان می‌آید همه به طبیعت کردستان فکر می‌کنند، اما همانطور که در ابتدای این مطلب توضیح دادیم. در این استان شما جاذبه‌های تاریخی منحصر به فردی می‌بینید که در هیچ کجای ایران قابل مشاهده نیستند. یکی از این جاذبه‌های تاریخی سنگ نبشته اورامان یا کتیبه سنگی است. این سنگ نوشته طاق نمایی که پهنای آن ۱۷۰ و ارتفاع آن ۱۲۰ سانتی متر است حک شده طبق بررسی‌هایی که برای مکان انجام داده اند گفته می‌شود که پیشینه آن به ۷۰۶ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. گفته می‌شود که این سنگ نوشته‌ها به جا مانده از دوران عاشوریان هستند و تصویر انسانی که در آن دیده می‌شود تصویر سارگون دوم پادشاه آشوریان است.

چشمه آب تلخ یا پیر ساله در روستای قشلاق لو زیر مجموعه شهرستان بیجار است واقع شده همانطور که می‌توانید حدس بزنید آب این چشمه تلخ می‌باشد. البته بسیاری از مردم این منطقه بر این عقیده اند که آب این چشمه خواص درمانی دارد. در این منطقه چشمه‌های دیگری نیز وجود دارد که در اطراف آنها مناظره بسیار زیبایی به وجود آمده و البته آب آنها قابل نوشیدن است. سرسبزی و آب و هوای خوب این منطقه باعث شده که بسیاری اطراف چشمه آب تلخ را یکی از زیباترین مناطق بکر کردستان بدانند و دوستداران طبیعت از سراسر کشور هر ساله به این منطقه مسافرت کنند.

مقایسه قیمت و رزرو هتل بیجار از سایت های معتبر

یکی دیگر از آثار تاریخی کردستان قلعه قمچقای است که در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر بیجار قرار دارد و هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. قرارگیری این قلعه زیبا روی یکی از کوه‌های بلندی منطقه باعث شده است که وقتی به آن وارد می‌شوید و مناظر اطراف خود را نگاه می‌کنید از دیدن طبیعت کردستان شگفت زده شوید. این قلعه که در زمان‌های قدیم به قلعه شاهان معروف بوده از یک طرف به درهای عمیق و از سوی دیگر به کوه هایی با تیر‌های بلند و ترسناک منتهی می‌شود که باعث می‌شود رسیدن به آن دشوار باشد. تنها دیوار محکم این قلعه باستانی، در بخش شمالی آن دیده می‌شود که راحت ترین راه برای رسیدن به این قلعه بوده و امروزه از این دیوار فقط بخش کوچکی به چشم می‌خورد.

یکی از مناطق بکر کردستان کوه آربابا می‌باشد که این روزها تبدیل به یکی از زیباترین و پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری این استان شده است. ارتفاع این کوه ۲۱۷۰ متر است و هر ساله کوهنوردان زیادی برای فتح این قله اقدام می‌کنند. رو قله این کوه یک پناهگاه ساخته شده تا کوهنوردان بتوانند بعد از رسیدن به آنجا کمی استراحت کند. برای مردم مناطق اطراف این کوه نماد بزرگی و عظمت است، همچنین معنی آربابا در زبان محلی این منطقه به معنای ارباب و رئیس می‌باشد که همین به ما نشان می‌دهد این کوه برای اهالی آنجا چقدر اهمیت دارد.

مقایسه قیمت و رزرو هتل بانه از سایت های معتبر

در فاصله ۱۲ کیلومتری از بانه غار شوی قرار دارد که تقریباً نزدیک مرز ایران و عراق می‌باشد. این غار که به عنوان یکی از مناطق بکر کردستان شناخته می‌شود دارای دهان‌های کوچک دو متری است که باید از آن وارد غار شوید، همچنین برای پیاده‌روی در این غار باید در نظر داشته باشید که شیوه آن بسیار تند است و ارتفاع بخش‌های مختلف آن گاهی به یک متر هم میرسد. نکته مهمی که قبل از رفتن به غار شویی بانه باید مد نظر قرار دهید این است که درون این غار بخش هایی وجود دارد که در اثر ریزش مداوم آب شسته شده و همچنین در دالان‌های پیچ در پیچ آن چاه‌های عمیق زیادی وجود دارد که در صورت آشنا نبودن با مسیر، ممکن است آسیب ببینید.

سد بانه یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی بانه می‌باشد. دریاچه بانه و سد آن، در مسیر جاده سقز به بانه و در فاصله 10 کیلومتری آن قرار دارند. پوشش گیاهی انبوه و سرسبز این منطقه سبب شده است که به یکی از محبوب‌ترین مکان‌های دیدنی بانه تبدیل شود. در منطقه دریاچه و سد بانه تا چشم کار می‌کند کوه‌های کم شیبی را خواهید دید که از درختان شاداب و سرسبز کوتاه و بلند پوشیده شده‌اند. اگر اهل طبیعت، سکوت و آرامش آن باشید، یکی از بهترین تفریحات برای شما این است که در کنار این دریاچه زیبا و زلال بنشینید، دور از همهمه شهر و صدای ماشین ها و با گوش دادن به صدای پرندگان در فکر فرو بروید و یک فنجان چای خود را مهمان کنید. اگر قصد دارید به بانه سفر کنید توصیه می‌کنیم در فصل پاییز اقدام کنید و در حین بازدید از جاهای دیدنی بانه، این جاذبه تفریحی فوق‌العاده را از دست ندهید.

یکی از مناطق بکر کردستان روستای سارال است که متعلق به شهرستان دیواندره در استان کردستان می‌باشد. این منطقه تا شهر سنندج حدود یک ساعت و نیم فاصله دارد جمعیتی در حدود ۲۰ هزار نفر دارد که شغل بیشتر آنها کشاورزی و دامپروری می‌باشد و باید در نظر داشت که وجود خاک حاصلخیز و آب مناسب کشاورزی در این منطقه باعث رونق گرفتن کشاورزی و دامپروری در این منطقه شده است. از سالهای دور روستای سارال و هزار کانیان به‌عنوان مناطق گردشگری استان کردستان شناخته می‌شدند و در در سال‌های گذشته بخش هزارکانیان تبدیل به شهر شده است. اگر دوست دارید وارد بخش زیبایی از طبیعت کردستان شبیه وضع آب و هوای دلنشینی منطقه لذت ببرید، بهترین زمان برای مسافرت شما فصل بهار خواهد بود.

برخلاف سایر غارهای استان کردستان، غار کرفتو ساخته دست انسان می‌باشد و هنوز هم برای ما مشخص نیست که سازنده این غار دقیقاً در چه زمانی زندگی می‌کرده و چه کسی بوده است. در این غار یک کتیبه به زبان یونانی پیدا شده و به همین دلیل بسیاری بر این باورند که آنجا محل دفن هرکول است. البته باید در نظر داشته باشید که این ادعا صرفاً بر اساس افسانه‌های محلی است و اعتبار ندارد. بررسی‌های انجام شده نشان دهنده این است که این غار در قرن ۳ میلادی ساخته شده و دهانه آن در ارتفاع ۱۵ متری یک دیوار عمودی سنگی می‌باشد. امروزه برای دیدن آن شما باید به ۷۲ کیلومتری شهرستان سقز بروید. این غار در فاصله ۳ کیلومتری از روستای میرسعید و قرار دارد و برای دسترسی به آن باید وارد جاده تکاب شوید.

چشمه آب معدنی باباگرگر در فاصله ۱۸ کیلومتری از شهر غرب واقع شده و یکی از چشمه‌های دائمی و مناطق  بکر کردستان است. ن چشمه در درون یک استخر دایره‌ای شکل عمیق که محیط آن حدود ۲۰۰ متر می‌باشد جمع شده و مناظر جالبی را به وجود می‌آورد که دیدن آن خالی از لطف نیست. یکی از نکات جالب در خصوص آب این چشمه این است که وجود مواد معدنی مانند گوگرد باعث می‌شود آب آن طعم تلخ داشته باشد و رنگ آن گاهی سرخ، زرد، لیموی یا نارنجی شود.بررسی‌های انجام شده بر روی آب این چشمه نشان داده است که نوشیدن آب می‌تواند برای درمان بیماری‌های گوارشی مانند سوء تغذیه و سایر بیماری‌ها مانند امراض سودایی، التهاب، بیماری‌های پوستی و راشیتیسم موثر باشد.

یکی از بخش‌های زیبای طبیعت کردستان آبشار کانی شاه پسند است که آب آن از چشمه کانی شاه پسند تامین میشود. ارتفاع این آبشار حدود ۲۰ متر می‌باشد و مناظر بسیار زیبایی قرار دارد که بی شک دیدن آنها برای دوستداران طبیعت لذت بخش خواهد بود. این آبشار که در غرب شهرستان قروه قرار گرفته، آبی گوارا دارد. دلیل نامگذاری این آبشار این بوده است که در زمان صفویه یکی از شاهان آن زمان در این مکان استراحت کرده و از فضای اطراف این چشمه بسیار خوشش آمده، به همین دلیل امروزه به آن شاه پسند می‌گویند. همچنین کلمه کانی در بخش اول اسم این آبشار در زبان کردی به معنی چشمه می‌باشد. 

رودخانه زرینه که در استان کردستان واقع شده و به سمت شمال جریان دارد، از شهرهای میاندوآب و شاهین دژ گذر میکند تا به دریاچه ارومیه برسد. در اطراف این رودخانه شما می‌توانید بخشی از مناطق بکر کردستان و طبیعت زیبا این استان را مشاهده کنید. این رودخانه از کوههای چهل چشمه در شهرستان سقز سرچشمه میگیرد. در زمان‌های گذشته در فصل فراوانی آب سیلاب‌های زیادی به روستاهای اطراف این رودها خسارت میزد و به همین دلیل سد بوکان که آن را با نام سد شهید کاظمی را احداث کردند. به دریاچه ایجاد شده پشت این سد، دریاچه زرینه رود میگوند و این روزها به عنوان یکی از مکان‌های زیبا و دیدنی در طبیعت کردستان شناخته میشود.جاهای دیدنی کردستان

برای دیدن طبیعت کردستان در زمستان بی شک پیست اسکی سقز گزینه بسیار خوبی است، این چیست که با نام وزنه نیز شناخته میشود یکی از مکان‌های تفریحی شهر سقز است که در فصل زمستان گردشگران زیادی را به آنجا می‌کشاند. این منطقه نیمی از سال پوشیده از برف است و امکانات مناسب آن برای ورزش‌های زمستانی همواره توجه علاقمندان به این عرصه را به خود جلب می‌کند. البته اگر زیاد اهل ورزش‌های زمستانی نیستید، دیدن طبیعت پوشیده از برف، کوه‌های مرتفع و مناظر بسیار زیبای این منطقه می‌تواند برای شما بسیار لذت بخش باشد. اما قبل از رفتن در فصل زمستان بهتر است در مورد وضعیت جاده‌ها اطلاعات کافی کسب کنید و تجهیزات گرمایشی و ایمنی به همراه داشته باشید.

سلطان سفر ، سایتی برای عاشقان سفر است تا هم‌پای سفرهایشان باشد. ما به سفر ارزان و لذت بخش
اعتقاد داریم، تا هزینه‌ای که باید خرج تفریح و گردش شود، صرف اقامتگاه نشود. هدف ما در سلطان
سفر ایجاد نسل جدیدی از سایت‌های گردشگری است. مرجعی که اطلاعات و قیمت هتل ها، ویلا های
اجاره‌ای یا رزرو بهترین تور ها را جمع آوری می‌کند، اما با سایت های دیگر یک تفاوت بزرگ دارد.
سلطان سفر رزرو کننده نیست، یک متاسرچ حرفه‌ای است. این متاسرچ هر لحظه قیمت‌های سایت‌های مختلف
را بطور خودکار بروز نگه می‌دارد تا دیگر لازم نباشد ده‌ها سایت را بررسی کنید. کافیست با بررسی
نظرات کاربران و مقایسه قیمت‌ها، مناسب‌ترین هتل و ارزانترین قیمت را انتخاب کنید و سپس به سایت
رزرو کننده منتقل شوید.

علاوه بر مقایسه قیمت
رزرو هتل ،
تور داخلی ،
اجاره ویلا
و سوئیت ، می‌توانید در بخش جاذبه های سلطان سفر اطلاعات بیشتری در مورد
جاذبه های گردشگری
ایران کسب کنید و یا با انتشار عکس و توضیحات در تکمیل اطلاعات جاذبه‌ها مشارکت کنید.

سلام! به اکانت کاربری خود وارد شوید

چیزی خاص را وارد کنید:

بازیابی پسورد

پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد

درناتریپ – ایران زیبای من

جاهای دیدنی کردستان

استان کردستان، استانی سرسبز با وسعتی معادل ۲۸ هزار و ۲۰۳ کیلومتر مربع است که در غرب ایران و مجاورت کشور عراق قرار گرفته است و جاهای دیدنی زیادی دارد. این استان که در دامنه های رشته کوه های زاگرس قرار گرفته، از انتخاب های مناسب برای کسانی است که در تابستان قصد سفر دارند. اگر تا به حال به کردستان نرفته اید و قصد سفر به این استان زیبا را دارید با درناتریپ همراه شوید تا شما را با جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان آشنا کنیم و قبل از سفر به این استان زیبا اطلاعات کافی در اختیار داشته باشید و سفری لذت بخش را رقم بزنید.

تبلیغات | AD

همانطور که گفته شد این استان دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی زیادی می باشد و برای همین ما لیستی از این جاهای دیدنی را در اختیار شما میگذاریم.

 

شهر سنندج دارای دو بازار بزرگ و عمده با نام های بازار قدیمی و بازار سرتپوله است. پلان هر دو بازار به شکل مستطیل میباشد و بازار قدیمی این شهر معماری مشابه با بازار میدان نقش جهان اصفهان را دارد. این بازار دارای بخش های مختلفی بوده که در دوره پهلوی اول تخریب شده و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده اند و از چهار دروازه قدیمی، تنها سه تای آنها باقی مانده است. تاریخ ساخت بازار سنندج به دوره صفویه بر میگردد.

این خانه از عمارت های زیبایی است که در مرکز شهر قرار دارد و توسط میرزا علی‌نقی خان لشکرنویس ملقب به آصف اعظم در دوره صفویه ساخته شده و در دوره قاجاری و پهلوی اول، بخش هایی به آن اضافه شده اند. این بنا دارای بخش هایی مختلفی چون تالار تشریفات، ایوان ستون‌دار، سردرِ ورودی بنا با نمای آجری، و اُرُسی پرکار میباشد.
یک رشته قنات در این بنا وجود دارد که آب آبنمای مقابل تالار را تامین میکند. گچبری، آینه‌کاری، و تزئینات چوبی خاصی در این بنا وجود دارد که به نوبه خود بسیار بینظیر هستند. در ضلع جنوب غربی عمارت، حمام خصوصی با سبک و اسلوب معماری حمام‌های ایرانی ساخته شده و دارای نقش‌های آهکبری می‌باشد.

این غار نمونه ای بسیار زیبا از دوره باستان است که در هفتاد کیلومتری شهر دیواندره قرار گرفته است. این غار طولانی ترین غار باستانی استان کردستان میباشد که در ادوار مختلف، محل زندگی اقوام گوناگونی بوده است.

این روستا از توابع شهرستان کامیاران است که شمال غرب این شهر قرار گرفته است. این روستا علاوه بر داشتن معماری زیبا، دارای جذابیت های طبیعی چون آبشار، رودخانه، باغ های سرسبز و …. میباشد.

این آبشار در شهرستان مریوان و در مسیر جاده مریوان- سقز و در نزدیگی روستای گویله قرار دارد. اگر از این جاده عبور کنید، این آبشار پنجاه متری زیبا را میتوانید به چشم خود ببینید.

روستای اورامان تخت از توابع دهستان اورامانت بوده و از زیباترین روستاهای استان کردستان میباشد. خانه های این روستا به صورت پلکانی و اغلب از سنگ ساخته شده اند و در اطراف روستا میتوان بخش هایی از بهشت را تماشا کرد.

مسلما نام شهر بانه را هر شخصی که اهل خرید باشد به گوشش خورده است. مسافران جهت خرید اجناس از بازار های عمده آن به این شهر سفر میکنند و اگر خواستید به بانه سفر کنید، روزهای غیر تعطیل بهترین زمان میباشد.

نام این دریاچه برگرفته شده از زبان پهلوی است که در قبل اسلام در این منطقه مردمی وجود داشتند که به این زبان تکلم میکردند. در زبان پهلوی، زیری به معنای دریاچه و وار به معنی کنار میباشد. آب دریاچه از چشمه‌های جوشان کف آن تأمین می‌شود.

این پارک در دامنه کوه آبیدر قرار دارد و بر فراز آن میتوان چشم انداز زیبایی از شهر سنندج را مشاهده کرد. یکی از بزرگ ترین باغ های این مجموعه باغ امیریه می باشد که بزرگ ترین سینمای رو باز (تابستانه) کشور در این باغ جای گرفته است.

این چشمه از شگفتی های طبیعی استان کردستان است که در منطقه اورامانت قرار گرفته است. چشمه بل از کوهستان تخت جاری شده و به رودخانه سیروان میریزد و حجم آب آن فوق العاده میباشد. در زبان محلی، این چشمه به نام کانی بل مشهور است که احتمالا از نام خدای آب بابلیان گرفته شده است.

غار کاوات در مسیر کرمانشاه – پاوه و در منطقه اورامان واقع شده . آب آن از روستاهای اطراف تامین میشود. در داخل این غار برکه آبی کوچکی قرار دارد که در نوع خود جذاب است. از دیگر ویژگی های غار میتوان به تقسیم دو شاخه ای آن اشاره کرد.

این حمام در ضلع شمالی بازار سرپوشیده سنندج و در مجاورت مسجد داروغه قرار گرفته است که قدمتش به دوره قاجاریه باز میگردد. از خیابان‌های انقلاب و طالقانی و از سمت میدان انقلاب میتوانید به این حمام دسترسیی پیدا کنید.

کتیبه تنگی ور از کتیبه های باستانی است که در تنگه کوه های زینانه قرار گرفته است و قدمت آن به دوره تمدن آشور یا عصر آهن باز میگردد. کتیبه تنگی ور به شماره ۵۱۱۷ به ثبت ملی رسیده است.


جاهای دیدنی ارومیه


جاهای دیدنی سامان، لیست جاذبه های…

عمارت سالار سعید، ساختمانی تاریخی و محل موزه سنندج میباشد. این عمارت به دستور ملا لطف الله شیخ الاسلام ساخته شد و پس از فوت وی، توسط نوادگانش به دو بخش تقسیم گردید. این بنا مربوط به دوره قاحار است که در ساخت آن از عمارتی گنبدی شکل و حوضی در وسط آن بهره برده است. زیباترین و جالبترین قسمت ساختمان، پنجره‌های ارسی بزرگ هال می‌باشند که هفت در دارند و به خودی خود یک شاهکار هنری می‌باشند.

مسجد دار الاحسان یا مسجد جامع سنندج، از شاهکارهای دوره اسلامی است که در دوره قاجار ساخته شد. از ویژگی های بارز این مسجد میتوان به نوشتن دو سوم از یک جزء قرآن بر روی کتیبه های آن، دکور های هفت رنگ و آجرهای لعاب کاری شده اشاره کرد.

این پل از جاذبه های مربوط به دوران صفویه است که بر رودخانه ی گاران قرار گرفته است. این پل توسط حکام اردلان ساخته شد و در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۳۵۹۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

این قلعه در شهرستان بیجار و نزدیکی روستای قمچقای قرار گرفته است. این قلعه دارای کتیبه هایی با نقوش هیروگلیف و به خط هراتیک میباشد مخازن متعددی از آب نیز در این قلعه وجود دارند. قدمت قلعه به هزاره سوم و اول قبل از میلاد باز میگردد و در دوره اشکانی و ساسانی، از این استفاده میشده است.

این عمارت در خیابان خسروآباد شهر سنندج قرار دارد و مرکز حکومت خسروخان اردلان بوده است. این بنا دارای قصر سلطنتی با ورودی ستون دار است. عمارت خسروآباد کتیبه‌ای دارد که اسم فتحعلی شاه قاجار و والی کردستان امان‌الله خان و تاریخ ۱۲۲۳ ه‍.ق بر روی آن حک شده‌ است.

جاهای دیدنی کردستان

این عمارت در خیابان شهدا قرار گرفته است که قدمتش به دوره قاجاریه باز میگردد و دارای بخش های متعدد است. این عمارت دارای هفت حیات با آب نماهای متعد میباشد که به یکدیگر مربوط هستند. سردر ورودی بنا با محوطه نیم هشتی و تزیینات آجری، سقف شیروانی، تالار تشریفات و ایوان ستون دار جلوی آن با طرح کلاه فرنگی، گچ بری و مقرنس های گچی و اُرُسی‌هایی با طرح‌های اسلیمی، از جمله خصوصیات بارز این بنا است. در بخش اصلی ساختمان، ایوان ستون دار، تالار، حیاط و آب‌نما قرار گرفته و در و پنجره‌های آن از تلفیق گرده چینی چوب و شیشه رنگی، اتاق‌ها را زینت داده‌ است.

کوه آوالان در محدوده شهر کامیاران قرار دارد و در نزدیکی روستای گول کرو قرار گرفته است. ارتفاع کوه ۲۹۵۰ بوده و اگر اهل کوهنوردی هستید و میخواهید از اقامتگاه هایی در مجاور آن جهت اقامت بهره ببرید، کوه آوالان از بهترین انتخاب ها میباشد.

این حمام در نزدیکی پارک سپیدار قرار دارد که احتمالا تنها توسط خانواده وکیل مورد استفاده قرار میگرفته است. به نظر میرسد که این بنا در دوره زندیه ساخته شده است. در داخل حمام، از آهک بری استفاده شده و اشکال هندسی زیبایی با شکل طاووس بر دیوارهای آن نقش بسته اند.

این روستا از دیگر روستاهای پلکانی استان کردستان است که در شهرستان سنندج واقع شده است. وجه تسمیه تنگی سر داخل دو تنگه w شکل می باشد. برخی بر این باورند که قدمت روستا به هزار سال قبل برمیگردد.

این مسجد توسط عارف حاج شیخ شکرالله مشهور به شهباز سنه‌ دژ در محله قدیمی سرتپوله شهر سنندج ساخته شد. وجود نقوش زیبا و یا حتی گچبری های متعدد، این بنا را به مکانی ارزشمند برای عارافان مذهبی تبدیل کرده است.

این مسجد در بافت تاریخی شهر و در محله میان قلعه قرار دارد. قدمت تاریخی این مسجد به دوره افشاریه باز میگردد که توسط شیخ حسن مولان آباد ساخته شد.

این پل در دوره صفویه و زندیه ساخته شد و بر روی رودخانه قشلاق قرار گرفته است. این پل در دوره های متعدد دارای خرابی هایی گشته که دوباره تعمیر شده است.

غار شوی در ۱۲ کیلومتری بانه و در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار دارد. طول این غار ۲۶۷ متر است که با شیب تندی به سمت پایین میرود. پیمودن غار به دلیل ویژگی هایی همچون چاه های عمیق و حالت ریزشی داشتن بسیار خطرناک بوده و نیازمند تجهیزات غارنوردی هستید.

حقیقتا استان کردستان استان زیبایی است و جاذبه های زیادی دارد اما آن چیزی که شما را در سفر به این استان شگفت زده می کند طبیعت زیبا و بی نظیر آن است که زیبایی های خاص خودش را دارد اگر عاشق طبیعت از جمله دشت،کوه، آبشار و چشمه ها هستید مناطق بکر کردستان را به شما پیشنهاد میکنیم. همچنین بهترین زمان سفر به این استان فصل تابستان و بهار میباشد.

تبلیغات | AD

تبلیغات | AD

محمد صالح لطفعلیان دانشجوی رشته باستان شناسی دانشگاه نیشابور است. او علاقه زیادی به حوزه ی گردشگری و آثار باستانی دارد. یکی از دغدغه های مهم او ارتقاءگردشگری ایران بزرگ با تمدنی کهن می باشد.

ایران – سامن

پست قبلی

حقوق مسافران در سفر با قطار

پست بعدی

مقاصد پیشنهادی جهت سفر پاییزی

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات من را ذخیره کن تا در آینده نیازی به ورود اطلاعات نداشته باشم

جدیدها

اقامتگاه بام برم؛ اقامت در کلبه های لوله ای

جاهای دیدنی قائم شهر، شهر سرسبزی و طروات


رستوران کف شیشه ای بام رویا پدیده

روستای اسفیدان بجنورد، جذابترین روستای خراسان


جاهای دیدنی ارومیه

محبوب ها

مجموعه گل یخ شمشک | اولین اقامتگاه اسکیمویی در ایران

جاهای دیدنی قائم شهر، شهر سرسبزی و طروات

اقامتگاه بام برم؛ اقامت در کلبه های لوله ای

راهنمای سفر

روش های کاهش هزینه در سفرهای جاده ای

وسایل مورد نیاز در کویر

عکاسی بهتر در سفر

 

ما ایران را بهترین مقصد گردشگری جهان می دانیم. و بر این باوریم که آینده ی روشنی در انتظار گردشگری کشور عزیزمان ایران است.

به همین خاطر گرد هم آمدیم تا به بهترین شکل ایران را به همه معرفی کنیم.

سلام! به اکانت کاربری خود وارد شوید

چیزی خاص را وارد کنید:

بازیابی پسورد

پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد

بدون شک یکی از قطب های مهم گردشگری شمال غرب کشورمان استان سرسبز و زیبای کردستان است. آب و هوای معتدل و مطلوب به خصوص در فصول بهار و تابستان، طبیعت بکر، چشم اندازهای زیبا، فرهنگ غنی و مردمان خونگرم و آثار تاریخی متنوع که در جای جای این خطه یافت می شود، باعث شده است تا سالانه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری به این استان سفر کنند.

جنگل‌های بلوط، آبشارها و رودخانه‌های خروشان، چشمه‌های طبیعی و کوه‌های سر به فلک کشیده؛ طبیعت زیبا و چشم نواز استان کردستان را رقم زده و یکی از زیباترین جلوه‌های گردشگری طبیعی ایران را در دامنه‌های زاگرس به وجود آورده است.

مطمئنا اگر قصد سفر به منطقه غرب کشور را دارید، ناخود آگاه نام کردستان نیز به عنوان یکی از گزینه های اصلی در ذهنتان خطور می کند. استانی مرزی که در همسایگی استان های آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و زنجان واقع شده است. در این مطلب به طور اختصار، برخی مناطق دیدنی استان کردستان را برای شما معرفی می کنیم.

آبیدر مکانیست که آخر هفته ها مملو از سسندجی هاییست که برای پیکنیک آمده اند. مهم ترین تفرجگاه سنندج که بر بلندای کوهی به همین نام قرار گرفته است. به دلیل ارتفاع این پارک از سطح شهر، می توانید چشم اندازی زیبا از شهر سنندج را از فراز این پارک نظاره کنید. مجموعه آبیدر که دارای چندین چشمه، باغ و باغ وحش است، از گذشته مهمترین منطقه تفریحی سنندج بوده است و محبوبیت زیادی در میان مردم این شهر دارد.

جاهای دیدنی کردستان

مریوان در فاصله ۱۲۵ کیلومتری شمال غربی کردستان واقع شده. شهری که به خاطر سرسبزی دشت ها و آب و هوای معتدلش شناخته شده است. به جز بازار معروف آن که به ارزان بودن اجناسش معروف است، جاذبه معروف دیگر مریوان؛ دریاچه زریوار یا زریبار است، دریاچه‌ای که بزرگترین و قشنگترین دریاچه آب شیرین غرب ایران است. اسم اصلی دریاچه، زیراوبار بوده که در زبان کردی یعنی آب کف کنار و دلیل این نامگذاری تامین آب دریاچه از چشمه‌های اطرافش است. زریبار نیز در کردی یعنی دریاچه وار. بیش از ۳۱ نوع پرنده بومی و مهاجر همچون اردک، بوتیمار، پرستوی مهاجر و سنقر تالابی در این دریاچه زندگی می‌کنند و اطرافش را انواع پیچک ها، درختان سرو و بلوط و نیلوفر آبی دربرگرفته.

در فاصله 20کیلومتری شمال سنندج در مسیر جاده سقز روی رودخانه قشلاق سد مخزنی قشلاق احداث شده است . دریاچه پشت این سد 11 کیلومتر طول دارد و وسعتی معادل 934 هکتار را در بر می گیرد . این دریاچه محل مناسبی برای ورزش‌های آبی می باشد و جزو جاذبه های طبیعی سنندج به شمار می رود.

یکی از دیگر دیدنی های کردستان، هورامان است که ما آن را با عنوان اورامان یا اورامانات می شناسیم. این منطقه ی زیبا مرز مشترک ایران و عراق است و سالانه مسافران زیادی را برای دیدن زیبایی هایش به سمت خود می کشاند. زیبایی زبان گیر این منطقه از دره های پیچ در پیچ، کوه های بسیار بلند، رودخانه های پر پیچ و خم و پر آب و ابرهایی که گویی در نزدیکی زمین هستند، نشات می گیرند. امروزه اورامانات به یکی از بهترین جاذبه های طبیعی کردستان است.

از سنندج که به سمت کرمانشاه بروید، شهر کامیاران آخرین شهری است که بر سر راهتان قرار دارد. کامیاران در ۷۵ کیلومتری سنندج  و ۵۵ کیلومتری کرمانشاه واقع شده. برای رسیدن به روستای دیدنی پلنگان نیز باید ۵۵ کیلومتر برانید و وارد جاده روستای توبره ریز شوید تا به پلنگان برسید. پلنگان نیز مانند اورامان، روستایی پلکانی است که در منطقه ژاورود واقع شده. پلنگان را جدا از خانه های پلکانی‌اش به باغ‌ها، چشمه‌ها و آب گوارای رودخانه تنگی‌ور می‌شناسند. اگر خواستید هم از این روستا سوغات برای کسی ببرید باید بدانید که گندم، انار، هلو، زردآلو، انجیر و لبنیات آن معروف است.

در کردستان جاذبه های طبیعی کم نیستند و دقیقا به عنوان یکی از عواملی که باعث زیبایی این خطه از ایران، شناخته می شوند. به هر حال این آبشار هم در مسیر گویله و در مسیر سقز به مریوان قرار گرفته است و با جاده در حدود ۱ کیلومتر هم فاصله دارد. این آبشار در فصل بهار در پر آب ترین حالت خود است و جلوه های بسیار زیبایی را به وجود می آورد. البته مریوان پر است از جاذبه های متنوع و مختلف که هر کدام از آن ها یکی از جاذبه های گردشگری کردستان هستند.

در یکی از روستاهای منطقه اورامان و در مرز استان کرمانشاهان، روستایی به نام بل واقع است. درکنار این روستا، در جاده ای که به کوسه هجیج منتهی می‌شود، آبشاری زیبا وجود دارد که به عقیده کارشناسان دارای آبی عالی برای شرب است.

در فاصله ی ۷۰ کیلومتری شهر دیواندره در کردستان، غاری وجود دارد که حاصل همکاری انسان و طبیعت است. به این خاطر که در دوره های مختلف در این غار افراد مختلفی سکونت می کرده اند، تغییرات جالبی در این غار تا به الان وجود امده است که آن را تبدیل به یکی از جاذبه های گردشگری کردستان شده است. این غار را به عنوان طولانی ترین غار ایران نیز می شناسند.

برای کسانی که به طبیعت گردی و کوهنوردی در مناطق مختلف ایران علاقه دارند، پیشنهاد می کنیم که از بین جاذبه های گردشگری کردستان حتما سری هم به کوه آوالان بزنند. این کوه که ارتفاعی ۳ هزار متری دارد، در ۲۵ کیلومتری و در قسمت جنوبی سنندج قرار گرفته است. به این کوه هه واره و یا عبدالامان نیز گفته می شود.

چهل چشمه از کوه های مرتفع کردستان است. این کوه دارای آبشارها و چشمه های بسیار زیبایی است و وجه تسمیه آن نیز حکایت از وجود چهل چشمه آب دارد. این کوه در منطقه خورخوره از شهرستان دیواندره قرار دارد و منطقه ای سردسیر و برف گیراست.
در این کوه می‌توان در تمامی سال برف را مشاهده کرد. این کوه یکی از سرچشمه های رودخانه جغاتو (جغتو) و سپید رود است و دارای چشمه سارهای فراوان و دامنه های سرسبز و زیبا است.

در روستای بابا گرگر، در 18 کیلومتری شمال شرقی شهرستان قروه، چشمه ای جوشان همیشه می خروشد که به آن دنگز می‌گویند. آب این چشمه در استخری عمیق و مدور به محیط 200 متر جمع می شود. این چشمه پر آب دارای آبی است که رنگ آن مایل به سرخ است و در بعضی مواقع به رنگ زرد مایل به لیمویی درمی‌آید.
آب این چشمه به علت وجود املاح معدنی به ویژه گوگرد ، رنگین است. ظاهراً این آب برای امراض سودایی و پوستی مناسب است و در درمان سوء هاضمه و دیگر بیماری های دستگاه گوارش و نیز راشیتیسم و درمان تورم مؤثر می افتد. این چشمه و امامزاده باباگرگر در کنار آن، از مکان های طبیعی و تاریخی استان محسوب می شوند.

از مهم ترین و مشهورترین رودهای جاری در استان کردستان بدون شک رود سیروان است. این رود طولانی و پر پیچ و خم مسیری طولانی را همیشه طی می نماید. این رودخانه در بخش غربی و شمال غربی هورامان قرار گرفته است. بخشی از این رودخانه به دشت حر می رسد و بعد از آن وارد کشور عرق می گردد.

یکی از چشمه های قدیمی شهرستان قروه، چشمه سراب است که با آب بسیار گوارا و عالی در داخل روستای وینسار از دل زمین بیرون می آید. در حقیقت روستای وینسار پیرامون این چشمه شکل گرفته است. این چشمه سال های سال است که تأمین کننده آب روستا، هم برای شرب و هم کشاورزی است.

یکی دیگر از روستاهای کردستان که به شکل ماسوله ای و یا پلکانی ساخته شده است، روستای تنگی سر است. این روستا در وسط کوه های شاهو و در شهرستان کامیاران قرار گرفته است. مردم محلی این روستا معتقدند که قدمت روستایشان به بیش از ۱۰۰۰ سال قبل باز می گردد.

روستای هویه هم دارای معماری و بافتی پلکانی است. طبیعت اطراف این روستا بسیار زیبا و دوست داشتنی است. این روستای زیبا در میان ۲ شهر مریوان و سنندج قرار گرفته است.

از دیگر جاذبه های گردشگری کردستان بدون شک قلعه ی قمچای است. این قلعه در ۳ دوره ی مختلف از حکومت های اشکانیان، مادها و پارت ها وجود داشته است. در این قلعه کتیبه ای به زبان های هیراتیک و هریوگلیف وجود دارد. این اثر در ۴ آبان ۱۳۶۵ ثبت ملی شد.

یکی از جاذبه های گردشگری استان کردستان بدون شک کلیسای سنندج است که در عین سادگی، در ضلع غربی خیابان نمکی قرار گرفته است. سبک معماری این کلیسا، اصفهانی است.

سراب قُروِه که سراب کوثر نیز نامیده می شود، دریاچه ای طبیعی و زیبا در استان کردستان است و در جنوب شهر قروه واقع شده است. آب خنک این دریاچه که توسط ۱۲ دهانه چشمه تامین میشود در تمام سال جریان دارد، چشمه های جوشان سراب از سطح آب قابل دیدن نیستند و گیاهان آبی دریاچه نیز به زیبایی آن افزوده است. در میان دریاچه یک جزیره کوچک دیده میشود که به نحو زیبایی نور پردازی شده و با عبور از پلی آهنی می ‌توان به آن دسترسی یافت.

یکی از زیباترین مناظر طبیعی کردستان آبشار شلماش است.شلماش در ده کیلومتری شهر سردشت است. برای رسیدن به سردشت از سقز کافی است به سمت بانه حرکت کنید با چهل و پنج دقیقه رانندگی به بانه می‌رسید و از بانه به سمت سردشت حرکت کنید تا بعد از یک ساعت بعد از عبور از پل معروف سردشت به سمت شلماش حرکت کنید.

جاهای دیدنی کردستان

در ۱۳۰ کیلومتری سنندج و در مرز ایران و عراق، مریوان قرار گرفته است. جمعیت این شهرستان ۱۵۰ هزار نفری است و به خاطر زیبایی و جاذبه های خود یکی از گردشگر پذیرترین شهرهای ایران است.

کردستان از لحاظ توپوگرافیک کاملا منطقه ای کوهستانی است. این منطقه با بلندترین کوه ها همچون شاهو که دارای ارتفاع ۳۳۰۰ متری است، پوشیده شده است. در این منطقه کوه بسیار زیاد است.

غار کاوات بر سر راه کرمانشاه – پاوه و در منطقه اورامان واقع است. آب این غار، آب جوانرود و روستاهای اطراف آن را تامین می‌کند.

بزرگترین سینمای روبازخاورمیانه در پارک جنگلی ابیدرسنندج میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

سینمای روباز دامنه کوه ابیدر با گنجایش 10هزارنفر،پرده ای به ابعاد12*25متر دارد که بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه محسوب می شود .پرده نمایش این سینما در بیشتر نقاط پارک امیریه ابیدر دیده می شود وصدای فیلم های آن ازطریق بلندگوهای مختلف پخش می شود .این سینمادرسال 1384به بهره برداری رسید و از آن زمان تاکنون یکی از جاذبه های دیدنی استان کردستان محسوب می شود.

این عمارت متعلق به «میرزا یوسف مشیر دیوان» بوده و چون جلسات مهم ایالتی یا استانی در این منزل تشکیل می‌شده است، روی سردرِ عمارت جان‌پناه و محل‌های نگهبانی ایجادشده (سر در جلو خانی)تا خانه از گزند مهاجمان در امان باشد. «سردرِ جلوخانی» از زیبایی‌های معماری آن بنا محسوب می‌شود که به شکل نیم هشتی با سکوهای متعدد و طاق‌نماهای آجرکاری شده به عنوان نمادی از معماری کلاسیک ایرانی است که شیوه‌ی آجرکاری آن نیز به شکل خفته و راسته است.

دشت بیلو در 15 کیلومتری شهر مریوان قرار دارد، این دشت با پوشش گیاهی مناسب و چشمه‌های آب و همچنین جنگل‌های اطراف آن پذیرای تعداد زیادی از اهالی شهر و روستاهای اطراف است.مردم در دامن طبیعت زیبا و سرسبز دشت به‌ویژه در طول روز و ایام تعطیلات ساعت‌ها وقت خود را به تفرج در آنجا سپری می‌کنند و زمین‌های اطراف این دشت در گذشته برای برنج‌کاری استفاده می‌شده است.

یکی از بهترین و جذابترین جاذبه‌های گردشگری در بیجار کوه حمزه عرب است، ارتفاع  این کوه از سطح دریا حدود دو هزار و ۶۴۰ متر است که برروی این کوه بلند که از هرطرف چشم انسان را نوازش می‌دهد، سید جلیل‌القدری از سلسله سادات موسی‌بن جعفر(ع ) در سال ۹۷۳ هجری شمسی و طبق مستندات به دست آمده بنا بر وصیت خودش به خاک سپرده شده است که بین اهالی منطقه گروس مشتاقان فراوانی دارد.

آنهایی که شب را در بالای کوه حمزه عرب به صبح رسانده اند حتما به چشم خود دیده اند که زیباترین طلوع از همین نقطه قابل دیدن است، طلوعی به راستی دیدنی و زیبا که چشم هر بیننده‌ای را به سوی خود جلب می‌کند.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


تمامی مطالب این وبلاگ از منابع فارسی و انگلیسی جمع آوری گردیده و تمامی مطالب با ذکر منبع منتشر شده اند.نی نی سایت

جاهای دیدنی کردستان
جاهای دیدنی کردستان

بیشتر بخوانید!  کتابفروشی ساری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *